تاییدیه آتش نشانی موسسات پزشکی
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
تمدید اعتبار پروانه های موسسات پزشکی و پروانه های بهره برداری تا پایان شهریور ماه ۱۴۰۰
آئین نامه تاسیس دفاتر کار مشاوره تغذیه و رژیم درمانی
آئین نامه تاسیس دفاتر کار ارزیابی شنوایی
آئین نامه تاسیس دفتر کار بینائی سنجی
تنظیمات قالب