راهنمای تکمیل فرم آمار اورژانس فرم شماره یک

بخشنامه تفکیک تخت ها بر حسب تخصص
تبدیل تخت پست پارتوم به تخت بستری
دستورالعمل جدید اورژانس
فرم گزارش مراقبت اورژانس
مجوز امحاء اوراق راکد بیمارستانی
مجوز جدید امحاء اوراق راکد بیمارستانی
مجوز امحاء اوراق بیمارستانی
فرم ارجاع جسد به پزشکی قانونی
فرم ارجاع جسد به مرکز ساماندهی صدور جواز دفن
دستورالعمل اجرایی صدور جواز دفن فوت شدگان بیمارستانی و مراکز درمانی
راهنمای طراحی و اصلاح فرم های مدارک پزشکی
فرآیند و فلوچارت طراحی و اصلاح فرم های مدارک پزشکی
بخشنامه تعیین تکلیف پرونده بیماران قبل از تعطیلی
دستورالعمل مستند سازی پیرو بازدید های اداره آمار و مدارک پزشکی
مجوز امحاء پرونده های قلبی
رضایت نامه ارائه مدارک بالینی
دستورالعمل شرایط ارائه و بهره برداری از اسناد و مدارک مضبوط در پرونده های پزشکی
نحوه نگهداری اسکن پرونده های پزشکی
ترجمه فارسی ICD-۱۰ جلد یک
ترجمه فارسی ICD-۱۰ جلد دو
ترجمه فارسی ICD-۱۰ جلد سه

دستورالعمل استفاده از فروم مدیریت اطلاعات سلامت

مدت زمان نگهداری فرم تریاژ
دستورالعمل ساماندهی اسناد

ترتیب چیدمان و حاشیه رنگی فرم های درون پرونده ای بیماران

بخشنامه مدت زمان نگهداری پرونده های پزشکی
مدت زمان نگهداری پرونده دیالیز
مجوز امحاء پرونده های دندانپزشکی
ممنوعیت استفاده از لیبل مشخصات در سربرگ پرونده ها
شیت ICU General
شیت NICU
شیت PICU
نحوه دسترسی به پرونده بیماران فوتی
الزامات اخذ رضایت آگاهانه و اقدامات تشخیصی (پروسیجرهای ) تهاجمی
دستورالعمل ارائه پرونده و اطلاعات پزشکی (ابلاغیه وزارت متبوع)
جایگذاری مستندات سیستم اطلاعات بیمارستانی در پرونده پزشکی کاغذی
حاشیه رنگی فرم های تغذیه
حاشیه رنگی فرم های بلوک زایمان
پرونده های بلوک زایمان و شیت های بخشهای ویژه
احراز هویت مادران باردار
مجوز امحاء و خلاصه برداری پرونده های زایمان
استفاده از فرمت تایپی در پرونده
ممنوعیت گرفتن عکس از  پرونده بیمار
لزوم هماهنگی بیمارستانهای غیر دولتی و تامین اجتماعی در خصوص امحاء با دانشگاه
شرایط نگهداری و امحاء پرونده های پزشکی
ممنوعیت اضافه نمودن فرمها به پرونده های پزشکی  با درخواست بیمه ها
ابلاغ ویرایش دوم دستورالعمل مستندسازی پرونده پزشکی
ابلاغ متمم دستورالعمل کشوری ارایه اطلاعات و پرونده پزشکی بیمار
مرخصی موقت بیماران
نحوه ارسال مدارک پزشکی بیماران
تغییر فرایند ارسال اسناد مصدومین ترافیکی
ممنوعیت خروج پرونده از بخش قبل ترخیص بیمار
ارایه نسخه دوم فرم آموزش به بیمار در زمان ترخیص
ممنوعیت اعلام نام بیمار در گزارشات آماری
ابلاغ حاشیه رنگی فرمهای تغذیه (کلیه مراکز تحت پوشش)
نحوه محاسبه شاخص های عملکردی بیمارستان با توجه به ابلاغ تبدیل تخت اورژانس به بستری
مجوز امحاء پرونده های درمانگاه و دفاتر سوپروایزری
مجوز امحاء فرمهای تریاز سطح ۴ و ۵ و کارت اندیکس
بخشنامه حذف همپوشانی بیمه ای
نحوه پذیرش نوزادان فاقد شناسنامه
ممنوعیت جابجایی نیرو های مدارک پزشکی به واحد های غیر مرتبط
ارسال مجدد فرم و دستورالعمل فرم شماره یک اورژانس
ضرورت مستند سازی کامل و دقیق فرم مراقبت قبل از عمل 
بخشنامه های مرتبط با سنجه های اعتباربخشی محور مدیریت اطلاعات
استفاده از فرمهای ابلاغی دارای شناسه کشوری
اختصاص فضای مناسب برای بایگانی بیمارستانی
اعتبار بخشی نسل چهارم محور  مدیریت اطلاعات
دستورالعمل رضایت و برائت
ضروریات ارسال الکترونیکی داده پیام خدمات سلامت
خروجی استحقاق سنجی مبنای اطلاعات هویتی افراد
دستورالعمل سطح دسترسی به پرونده پزشکی ویرایش دوم
کد تشخیصی icd کرونا ویروس
دستورالعمل نقاهتگاه
دستورالعمل تشخیص نویسی و کدگذاری COVID-۱۹
دستورالعمل محافظت از پرسنل مدیریت اطلاعات سلامت
الزامات اخذ اثر انگشت در زمان کرونا
اظهار نظر حقوقی در خصوص رضایت و برائت نامه کووید ۱۹
الزامات برخورد با امتناع بیماران از درمان های ضروری
ویرایش ۱.۱ فرم بیهوشی، ارزیابی بیهوشی و فرم بی دردی زایمان
دستورالعمل و راهنمای آرشیو اسکن الکترونیک اسناد

خدمات زایمان و تحویل نوزاد در موارد عدم ازدواج قانونی

مجوزهای اختصاصی امحاء وزارت بهداشت

 

Template settings