کتابخانه دیجیتال اداره مامایی

 

 کتب دوستدار مادر:

دستورالعمل پیشگیری از ترومبو آمبولی وریدی (VTE) در بارداری و پس از زایمان

 راهنمای کشوری زایمان بدون درد

 راهنمای کشوری زایمان طبیعی
راهنمای مدیریت وابستگی به مواد مخدر در بارداری
کتاب بخشنامه های مرتبط با سلامت مادران
بسته خدمتی احیای نوزادان
بسته خدمتی نوزاد سالم
راهنمای کشوری ارائه خدمات مامایی و زایمان (بازنگری سوم ۱۳۹۶)
اورژانس های حیاتی مامایی
ارزیابی کیفیت مراقبت ها در عوارض شدید بارداری و زایمان
خونریزی پس از زایمان و چسبندگی غیر طبیعی جفت
درسنامه احیا نوزاد ویرایش هشتم
راهنمای آموزش کلاس‌های امادگی زایمان ویژه ماما
کمک به تنفس نوزاد (HBB)
کدهای اخلاقی حرفه مامایی در جمهوری اسلامی ایران
توبکتومی
کتاب مراقبت تکاملی نوزاد (نیدکپ)
تثبیت وانتقال نوزاد
بسته خدمتی مراقبت آغوشی مادر ونوزاد
خونریزی پس از زایمان
ملاحظات بالینی هنگام زایمان در مادران وابسته به  مواد مخدر

 

 کتب شیر مادر:

 تغذیه کودکان با شیر مادر
BF_Maternal_Medication
فرم ها و استانداردهای پست های سازمانی

 

 

 

 

Template settings