برای مشاهده راهنمای ثبت نام در سامانه صدور پروانه های وزارت بهداشت به آدرس www.parvaneh.behdasht.gov.ir کلیک کنید

سپس برای مشاهده راهنمای موارد زیر روی آن کلیک کنید :

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  • پذیرش در خواست تغییرات موسسات پزشکی وپیراپزشکی در خصوص موارد ذیل:

الف) تغییر مسئول فنی/ تغییر قائم مقام

ب) تغییر نام موسسه

ج) تغییر آدرس موسسه

 

د) تغییر نوبت کاری فعالیت موسسه

 

ه) افزایش یا کاهش تعداد موسسین وماهیت آنان

 

و) افزایش بخش در موسسات پزشکی

 

ز) افزایش بخش ویا تخت بستری در بیمارستانها

 

  ح)تغییر پرسنل بخش

 

 

  • صدور موافقت اصولی شرکت تعاونی بهداشتی و درمانی

 

  • صدور مجوز تزریقات و پانسمان در مطب

 

 

  • صدور مجوز اجازه انتقال بایگانی به فضای خارج از بیمارستان

 

  • تاییدیه جهت صدور مجوز اسقاط و جابه جایی دستگاه های سرمایه ای سنگین تجهیزات پزشکی در مراکز درمانی

 

  • مجوز جذب بیماران بین الملل (IPD)

 

  • مجوز برگزاری کلاس های مادران باردار در مطب ها

 

 

  • مجوز افزایش و کاهش تخت در مراکز درمانی

 

  • مجوز دستگاه های سرمایه ای سنگین

 

  • صدور مجوز فعالیت شامل لابراتوار پروتزهای دندانی (مشمولین تبصره 5) و بهدار تجربی دندان خارج از سامانه صدور پروانه ها

 

Template settings