دستورالعمل دفاتر کار مامائی

 

آئین نامه استاندارد سازی تابلوها و سرنسخه های موسسات پزشکی ، شاغلان حرف پزشکی و وابسته پزشکی
بسته خدمتی مراقبت از نوزاد سالم در کشور
آئین نامه پسماند
منشور حقوق بیماران
خدمات مامایی
آئین نامه تاسیس مرکز مشاوره و ارائه خدمات مامایی
آئین نامه طب سنتی
آئین نامه طرح انطباق
برنامه مراقبتهای ادغام یافته سلامت مادران
دستورالعمل پیشگیری از ترومبوآمبولی وریدی در بارداری و پس از زایمان
راهنمای کشوری ارائه خدمات مامایی و زایمان
دفترچه مراقبت مادر (بارداری و پس از زایمان)
حدود صلاحیت ماما
کتاب بخشنامه های مادران
آئین نامه اجرایی قانون جامع کنترل و مبارزه ملی با دخانیات
روش های دارویی و غیر دارویی زایمان بی درد
چک لیست کشوری دفاتر کار مامایی
چک لیست نظارتی کلاس آمادگی زایمان
شرح وظایف ماماها
قسمت مامایی کالیفرنیا
آیین نامه ممنوعیت استعمال و عرضه سیگار و سایر مواد دخانی در اماکن عمومی
کتاب آمادگی مادر باردار
شرایط استاندارد دفتر کار مامایی

 

 

 

Template settings