((امور اداری))

نام ونام خانوادگی مسئول: آقای اسماعیل محمدی

محل استقرار:معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی وخدمات بهداشتی درمانی ایران - اتاق شماره 450

تیم کارشناسی اداره شامل : آقای سلیمانی ، خانم شهبازی ، خانم رجبی

 

معرفی واحد:

 

اهم وظایف و فعالیت ها:

Template settings