دستورالعمل ابلاغی اعتبار بخشی دوره چهارم - متمم ۲

شیوه نامه دوره چهارم اعتباربخشی ملی بیمارستان ها سال 98

استانداردهای اعتباربخشی ملی بیمارستان های ایران سال 98

راهنمای جامع استاندار های اعتبار بخشی سال ۱۳۹۸ (ویرایش چهارم)

ابلاغ استانداردهای عتباربخشی مراکز جراحی محدود سال 98

فایل کتاب اعتباربخشی سال 98

برخی مصادیق ارزیابی اعتباربخشی دوره چهارم سال 98

نیازهای آموزشی در اعتبار بخشی
مطالب جلسه آموزشی هموویزلانس مورخ ۹۴/۷/۱۴
مطالب آموزشی کلاس اعتباربخشی مورخ ۳ و ۴ آذر:
    رهبری و مدیریت کیفیت
    مراقبتهای عمومی بالینی
    تصویربرداری
    جراحی و بیهوشی
    خدمات آزمایشگاه
    مدیریت تجهیزات پزشکی
    مدیریت پرستاری
    کنترل عفونت
    طب انتقال خون

راهنمای جامع استانداردهای اعتباربخشی مراکز جراحی محدود و سرپایی (ویرایش اول سال 1398)

دوره آموزشی مهارت های خود ارزیابی اعتبار بخشی بیمارستان ها (آبان ۱۴۰۰)
فراخوان جذب ارزیاب اعتباربخشی
ابلاغ دستورالعمل اعتباربخشی دور پنجم بیمارستان‏های کشور در سال ۱۴۰۱

ابلاغ کتاب راهنمای استانداردهای اعتباربخشی ملی بیمارستان ها  (نسخه مورد استناد دور پنجم)

تنظیمات قالب