دستورالعمل ابلاغی اعتبار بخشی دوره چهارم - متمم ۲

شیوه نامه دوره چهارم اعتباربخشی ملی بیمارستان ها سال 98

استانداردهای اعتباربخشی ملی بیمارستان های ایران سال 98

راهنمای جامع استاندار های اعتبار بخشی سال ۱۳۹۸ (ویرایش چهارم)

ابلاغ استانداردهای عتباربخشی مراکز جراحی محدود سال 98

فایل کتاب اعتباربخشی سال 98

برخی مصادیق ارزیابی اعتباربخشی دوره چهارم سال 98

نیازهای آموزشی در اعتبار بخشی
مطالب جلسه آموزشی هموویزلانس مورخ ۹۴/۷/۱۴
مطالب آموزشی کلاس اعتباربخشی مورخ ۳ و ۴ آذر:
    رهبری و مدیریت کیفیت
    مراقبتهای عمومی بالینی
    تصویربرداری
    جراحی و بیهوشی
    خدمات آزمایشگاه
    مدیریت تجهیزات پزشکی
    مدیریت پرستاری
    کنترل عفونت
    طب انتقال خون

راهنمای جامع استانداردهای اعتباربخشی مراکز جراحی محدود و سرپایی (ویرایش اول سال 1398)

دوره آموزشی مهارت های خود ارزیابی اعتبار بخشی بیمارستان ها (آبان ۱۴۰۰)
فراخوان جذب ارزیاب اعتباربخشی
ابلاغ دستورالعمل اعتباربخشی دور پنجم بیمارستان‏های کشور در سال ۱۴۰۱

ابلاغ کتاب راهنمای استانداردهای اعتباربخشی ملی بیمارستان ها  (نسخه مورد استناد دور پنجم)

ابلاغ نسخه مورد استناد اعتباربخشی مراکز جراحی محدود دور اول - تابستان1401

پیرو ابلاغ اولین نسخه دستورالعمل اعتباربخشی مراکز جراحی محدود و سرپایی (متمم 1)

مراقبت های عمومی بالینی

مدیریت خطر

محور مراقبت مادر و نوزاد

رهبری و مدیریت کیفیت1401

درجات ASA

جلسه اعتبار بخشی اورژانس

استانداردهای جراحی-بیهوشی

ارائه منابع انسانی

3 way repeat back

تصویربرداری

حمایت از گیرنده خدمت

محور پیشگیری و کنترل عفونت

محور خدمات آزمایشگاه

محور طب انتقال خون

مدیریت پرستاری

مدیریت دارویی

مدیریت مهندسی بهداشت محیط

 

 

 

Template settings