آقای دکتر نادر توکلی
(معاون درمان)

دکتر علی مشکی

سرپرست مدیریت درمان

سرکار خانم اعظم فانی

(سرپرست مدیریت امور بیماری ها و مراکز تشخیصی درمانی)


آقای دکتر مجید رضا خلج زاده
(رئیس اداره امور آزمایشگاه)

خانم دکتر مهناز یثرب دوست
(سرپرست اداره توزیع نیروهای تخصصی)

آقای دکتر جلیل علیقلی
(سرپرست اداره اعتباربخشی و تعالی خدمات بالینی)

مهناز السادات حسینی

(مدیر حوادث و فوریت های بیمارستانی)

 خانم نرگس پاک
(مسئول واحد آمار و مدارک پزشکی)

دکتر مصطفی صاحب زاده

(سرپرست اداره صدور پروانه ها )

آقای علیرضا نجفی
(سرپرست مدیریت پرستاری)

 

آقای رحمت اله جعفری
مسئول حراست معاونت درمان

خانم دکتر المیرا سلیمانی جوان
(سرپرست اداره نظارت بر درمان)

 آقای دکتر سعید آقاجانی
(مسئول اداره رسیدگی به شکایات و مدیریت ارتباط با مشتری (CRM) )

دکتر مهدی برزگر

(سرپرست مدیریت اقتصاد درمان و مدیریت گردشگری)

خانم جمیله سادات صدرائی
(رییس اداره مامایی)

خانم لیلی زاهدی
(رییس اداره ارزیابی و انطباق فضاهای درمانی)

 خانم سحر امینی
(سرپرست اداره مددکاری اجتماعی و امور بیماریها)

آقای اسماعیل محمدی
(سرپرست مدیریت امور اداری و عمومی

خانم مهندس مهسا سادات فرج اله حسینی
(مسئول واحد فناوری اطلاعات)

خانم اکرم السادات رحمانی
(سرپرست امور مالی)

تنظیمات قالب