آقای دکتر نادر توکلی
(معاون درمان)

آقای اسماعیل محمدی
(سرپرست مدیریت امور اداری و عمومی) 

آقای رحمت اله جعفری
مسئول حراست معاونت درمان

آقای دکتر جلیل علیقلی
(سرپرست اداره اعتباربخشی و تعالی خدمات بالینی)

خانم دکتر مهناز یثرب دوست
(سرپرست اداره توزیع نیروهای تخصصی)

 

آقای دکتر مجید رضا خلج زاده
(رئیس اداره امور آزمایشگاه)

خانم اعظم فانی
(مدیر امور بیماری‌ها و مراکز تشخیصی ودرمانی)

آقای علیرضا نجفی
(سرپرست مدیریت پرستاری)

 

مهناز السادات حسینی

(مدیر حوادث و فوریت های بیمارستانی)

خانم المیرا سلیمانی جوان
(سرپرست اداره نظارت بر درمان)

 آقای دکتر سعید آقاجانی
(مسئول اداره رسیدگی به شکایات و مدیریت ارتباط با مشتری (CRM) )

 خانم نرگس پاک
(مسئول واحد آمار و مدارک پزشکی)

(رئیس اداره اقتصاد درمان)

خانم لیلی زاهدی
(سرپرست اداره ارزیابی و انطباق فضاهای درمانی)

 خانم مهتا محسنیان هروی
(سرپرست واحد بیماری های خاص و مددکاری )

خانم جمیله سادات صدرائی
(رییس اداره مامایی)

خانم مهندس مهسا سادات فرج اله حسینی
(مسئول واحد فناوری اطلاعات)

خانم ندا سلیمان زاده
(سرپرست امور مالی)

تنظیمات قالب