دکتر علی مشکی

 معاونت درمان

دکتر سید یحیی ضرغامی

سرپرست مدیریت درمان

 

آقای محمد باقر مهاجر

(سرپرست مدیریت امور اداری و عمومی  و سر پرست واحد نظارت بر امور پرتو ها )

 

 

 اعظم فانی

(مدیر امور بیماری ها و مراکز تشخیصی درمانی)

رزومه

 

 

آقای دکتر مجید رضا خلج زاده
(رئیس اداره امور آزمایشگاه)

مهندس ساسان جلیلیان

(سرپرست مدیریت تجهیزات پزشکی)

آقای دکتر احمد ملکی
(سرپرست اداره اعتباربخشی )

دکتر سید رضا معتمدی

(سرپرست مدیریت حوادث و فوریتهای پزشکی)

دکتر علیرضا رفیعی

(رئیس واحد دندانپزشکی)

 خانم نرگس پاک
(سرپرست واحد آمار و مدارک پزشکی )

دکتر مصطفی صاحب زاده

(سرپرست اداره صدور پروانه ها )

خانم بیتا کامرانفر
( سرپرست مدیریت اداره پرستاری)

 

آقای ابوالفضل فرجی
مسئول حراست معاونت درمان

خانم دکتر المیرا سلیمانی جوان
(سرپرست اداره نظارت بر درمان)

 آقای دکتر مهدی شجاعی

سرپرست اداره بازرسی ، رسیدگی به شکایات و تخلفات پزشکی

خانم زهرا محمدی

(سرپرست اداره مامایی)

مهندس علی قنبری کنجین

(سرپرست اداره جامع ارزیابی و انطباق فضاهای درمانی)

 خانم سحر امینی
(سرپرست اداره مددکاری اجتماعی و امور بیماریها)

دکتر ندارحیمیان 

سرپرست اداره توزیع نیروهای تخصصی

 

خانم مهندس مهسا سادات فرج اله حسینی
(مسئول واحد فناوری اطلاعات)

دکتر شجاعی

(سرپرست اداره بازرسی ، رسیدگی به شکایات و تخلفات پزشکی)

 

خانم نرگس وصال

(سرپرست اداره گردشگری سلامت IPD )

خانم اکرم السادات رحمانی
(سرپرست امور مالی)

 

سیمین اسحقیان

سرپرست اداره اقتصاد درمان

سارا حجازی

سرپرست روابط عمومی

 

Template settings