دکتر علی مشکی

 معاونت درمان

آقای محمد باقر مهاجر

(سرپرست مدیریت امور اداری و عمومی  و سر پرست واحد نظارت بر امور پرتو ها )

 

 

 اعظم فانی

(مدیر امور بیماری ها و مراکز تشخیصی درمانی)

رزومه

 

آقای دکتر مجید رضا خلج زاده
(رئیس اداره امور آزمایشگاه)

آقای دکتر احمد ملکی
(سرپرست اداره اعتباربخشی )

دکتر سید رضا معتمدی

(سرپرست مدیریت حوادث و فوریتهای پزشکی)

دکتر علیرضا رفیعی

(سرپرست واحد دندانپزشکی)

 خانم نرگس پاک
(سرپرست واحد آمار و مدارک پزشکی  ،  اقتصاد درمان و گردشگری سلامت )

دکتر مصطفی صاحب زاده

(سرپرست اداره صدور پروانه ها )

آقای علیرضا نجفی
( مدیر اداره پرستاری)

 

آقای ابوالفضل فرجی
مسئول حراست معاونت درمان

خانم دکتر المیرا سلیمانی جوان
(سرپرست اداره نظارت بر درمان)

 آقای دکتر مهدی شجاعی

سرپرست اداره بازرسی ، رسیدگی به شکایات و تخلفات پزشکی

خانم زهرا محمدی

(سرپرست اداره مامایی)

مهندس علی قنبری کنجین

(سرپرست اداره جامع ارزیابی و انطباق فضاهای درمانی)

 خانم سحر امینی
(سرپرست اداره مددکاری اجتماعی و امور بیماریها)

دکتر ندارحیمیان 

سرپرست اداره توزیع نیروهای تخصصی

 

خانم مهندس مهسا سادات فرج اله حسینی
(مسئول واحد فناوری اطلاعات)

خانم اکرم السادات رحمانی
(سرپرست امور مالی)

 

 

Template settings