آقای دکتر نادر توکلی
(معاون درمان)

دکتر علی مشکی

سرپرست مدیریت درمان

سرکار خانم اعظم فانی

(سرپرست مدیریت امور بیماری ها و مراکز تشخیصی درمانی)


آقای دکتر مجید رضا خلج زاده
(رئیس اداره امور آزمایشگاه)

خانم دکتر مهناز یثرب دوست
(سرپرست اداره توزیع نیروهای تخصصی)

آقای دکتر جلیل علیقلی
(سرپرست اداره اعتباربخشی و تعالی خدمات بالینی)

مهناز السادات حسینی

(رئیس اورژانس پیش بیمارستانی و مدیر حوادث دانشگاه)

دکتر علیرضا رفیعی

(سرپرست واحد دندانپزشکی)

 خانم نرگس پاک
(مسئول واحد آمار و مدارک پزشکی)

دکتر مصطفی صاحب زاده

(سرپرست اداره صدور پروانه ها )

آقای علیرضا نجفی
(سرپرست مدیریت پرستاری)

 

آقای ابوالفضل فرجی
مسئول حراست معاونت درمان

خانم دکتر المیرا سلیمانی جوان
(سرپرست اداره نظارت بر درمان)

 آقای دکتر مهدی شجاعی

سرپرست اداره بازرسی ، رسیدگی به شکایات و تخلفات پزشکی

دکتر مهدی برزگر

(سرپرست مدیریت اقتصاد درمان و مدیریت گردشگری)

خانم جمیله سادات صدرائی
(رییس اداره مامایی)

خانم لیلی زاهدی
(رییس اداره ارزیابی و انطباق فضاهای درمانی)

 خانم سحر امینی
(سرپرست اداره مددکاری اجتماعی و امور بیماریها)

آقای اسماعیل محمدی
(سرپرست مدیریت امور اداری و عمومی)

خانم مهندس مهسا سادات فرج اله حسینی
(مسئول واحد فناوری اطلاعات)

خانم اکرم السادات رحمانی
(سرپرست امور مالی)

 

Template settings