معرفی/اهم وظایف و فعالیت های اداره تجهیزات پزشکی

 

نام و نام خانوادگی مدیر: آقای مهندس ساسان جلیلیان

تلفن تماس: ۶۶۷۰۷۱۴۰ داخلی 170

 

محل استقرار: معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی وخدمات بهداشتی درمانی ایران - اتاق شماره 425

کارشناس :  (خانم مهندس آرزو عسگری (داخلی 230سحر قناد ( داخلی 200 )  ، سارا آبام ( داخلی 159 )

مهندس محمد حسین مسعودی ( داخلی 159)  

اهم وظایف و فعالیت ها:

 

ردیف

شرح وظیفه

1

برنامه ریزی به منظور نیازسنجی  منطقی و تعیین اولویت بندی نیازهای تجهیزات پزشکی سرمایه ای مراکز درمانی با رعایت کلیه ضوابط ابلاغی

2

برنامه ریزی به منظور تهیه و به روز رسانی فهرست کمبودها و نیازهای تجهیزات پزشکی سرمایه ای

3

برنامه ریزی به منظور تهیه مستندات فنی و بازرگانی مورد نیاز جهت کارشناسی فرایند خرید به لحاظ (کیفیت و قیمت) به ویژه در خریدهای متمرکز و برگزاری مناقصات

4

برنامه ریزی به منظور برگزاری مستمر کمیته تجهیزات پزشکی به تفکیک در حوزه ستادی و مراکز درمانی

5

برنامه ریزی به منظور حمایت از تجهیزات و ملزومات پزشکی تولید داخل

6

برنامه ریزی جهت انجام بازدیدوبازرسی های دوره ای و موردی به صورت مستمر در چارچوب شرح وظایف ابلاغی ومستندسازی اقدامات انجام شده

7

برنامه ریزی جهت برگزاری دوره های آموزشی تخصصی مورد نیاز به صورت مستمرجهت کاربران وکارشناسان فنی تجهیزات پزشکی مستقردر ستاد مراکز درمانی پرسنل جدیدالورود، کارآموزان وپرسنل طرحی وهمچنین بازدید ازنمایشگاه وهمایش های تجهیزات پزشکی

8

برنامه ریزی ونظارت براجرای استانداردهای اعتباربخشی در مراکز درمانی تحت پوشش مطابق استاندارد مذکور

9

برنامه ریزی وبرگزاری جلسات مشترک وبه صورت مستمر بین کارشناسان تجهیزات پزشکی مستقر در حوزه ستادی معاونت درمان ومعاونت غذا ودارو دانشگاه به منظور بهره برداری از توان کارشناسی کلیه همکاران و انجام نظارت وبازدیدهای مشترک وتقسیم بعضی از امورمحوله

10

برنامه ریزی به منظور اطمینان از برق سالم در مراکز درمانی با توجه به ضوابط ابلاغی

11

برنامه ریزی جهت ارتقاءبرنامه های جاری وبازبینی دستورالعمل ها، بخشنامه ها وچک لیستهای موجود

12

نظارت برکلیه امور تفویض شده از طرف اداره کل تجهیزات و ملزومات پزشکی به دانشگاهها ، واصلاح عملکرد در صورت مشاهده موارد نقض ازدستورالعمل مذکور

13

ثبت دقیق و اطلاع رسانی رویدادهای ناخواسته(Adverse Events) و مشکلات کیفی کلیه تجهیزات و ملزومات پزشکی، نظارت و پیگیری موضوع تا حصول نتیجه مطابق دستورالعملهای ابلاغی

14

ابلاغ و آموزش ضوابط،دستورالعملها و بخشنامه های داخلی و بالا دستی توسط مراکز درمانی وحسب موردشرکتها،اصناف وموسسات پزشکی

15

تهیه چک لیست های داخلی جهت نظارت بر کلیه مواردی که موضوع آن در شرح وظایف آمده است (در صورت عدم وجود)

16

ارائه نظر از سوی معاونت درمان به عنوان کمیته اصلی نقل و انتقالات نیروهای تجهیزات پزشکی و جذب نیروهای جدید

 

 

Template settings