اداره آمار و مدارک پزشکی

نام ونام خانوادگی مسئول: نرگس پاک

awt image

 

سوابق مدیریتی:

 • مسئول واحد مدارک پزشکی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه 1372
 • مسئول فن آوری اطلاعات مدیریت درمان دانشگاه ایران 1376
 • مسئول هماهنگی امور عمومی مدیریت درمان دانشگاه ایران1385
 • سرپرست واحد آمار ومدارک پزشکی معاونت درمان دانشگاه ازمهر 1392
 • دبیر کمیته تجهیزات پزشکی معاونت درمان دانشگاه ایران از مهر 1392
 • دبیرکمیته تحول سلامت معاونت درمان از سال 93

 

 

 

ایمیل سازمانی:pak.niums.ac.ir

 

 

محل استقرار: معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی وخدمات بهداشتی درمانی ایران - اتاق شماره439

تیم کارشناسی اداره شامل : آقای مسعود جوادی درآباد، خانمها طاهره رعدی، سارا غریب عشقی، خدیجه نعمتی منشور

 

معرفی واحد:

اداره آمار ومدارک پزشکی از تاریخ 17/7/92 و پس از انتزاع کامل معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی ایران بصورت یک واحد مستقل با هدف انسجام و ساماندهی آمار و اطلاعات حوزه درمان و بالتبع مدیریت ارتقاء کیفی ادارات و واحدهای مدارک پزشکی بعنوان منبع اصلی اطلاعات سلامت مردم شکل گرفت.

 

اهم وظایف و فعالیت ها:

 • نظارت بر نحوه جمع آوری ، ثبت و تهیه شاخص های آماری در مراکز آموزشی ، درمانی و بیمارستان های تحت پوشش
 • جمع آوری ، تحلیل و جمع بندی آمارهای بیمارستانی و ارائه گزارش های متنوع از فعالیت و عملکرد مراکزدر قالب بولتن ، پاورپوینت و ...
 • تهیه آمارهای مورد نیاز وزارت بهداشت و سایر مراجع ذیصلاح درون دانشگاهی و برون دانشگاهی (بودجه و تشکیلات ، استانداری و ...)
 • ساماندهی و تهیه بانک های اطلاعاتی از داده های حوزه درمان
 • نظارت بر ثبت صحیح اطلاعات در سامانه آواب
 • پیگیری و ثبت اطلاعات در سامانه اورژانس و سوختگی
 • برگزاری جلسات هماهنگی یا آموزشی جهت ایجاد تعامل با واحدهای محیطی جهت اجرای صحیح قوانین ، بخشنامه ها ،استانداردهای اعتبار بخشی و ...
 • همکاری در تهیه برنامه های نرم افزاری مرتبط و مورد نیاز
 • پاسخگویی به استعلام های کتبی و شفاهی در خصوص آمار ، مدارک پزشکی و فناوری اطلاعات در زمینه های مرتبط
 • بازدید جامع عملکرد مستمراز واحدهای بیمارستانی ( پذیرش ، آمار، بایگانی ، کد گذاری بیماری ها وفن آوری اطلاعات ) و اعتبار بخشی آن ها

 

Template settings