معرفی/اهم وظایف و فعالیت های مرکز مدیریت حوادث و فوریتهای پزشکی دانشگاه

 

نام و نام خانوادگی مدیر: جناب آقای دکتر سید رضا معتمدی     

محل استقرار: معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی وخدمات بهداشتی درمانی ایران - اتاق های شماره ۴۳۶ و ۴۳۸

 

 

آمبولانس خصوصی :
۱- نظارت و ارزیابی مراکز آمبولانس خصوصی
۲- صدور و تمدید کارت های معاینه طبی آمبولانس های تحت پوشش
۳-بازدید بهره برداری
۴-رسیدگی به شکایات

نام کارشناس مسئول:
خانم‌ سمینه ملکی شمالی 


اورژانس بیمارستانی:

ابلاغ دستورالعمل های اورژانس بیمارستانی

جمع بندی وتحلیل شاخص های فصلی عملکردی و آمار عملکرد بخش اورژانس درمراکز درمانی

برگزاری کارگاه، سمینار و دوره های آموزشی جهت تمامی کارکنان شاغل در مراکز درمانی تابعه

اجرا، تکمیل و بارگذاری برنامه عملیاتی

بارگذاری برنامه عملیاتی در سامانه اورژانس کشور و معاونت درمان وزارت متبوع

 

مدیریت بحران و    :EOC

تهیه و به روز رسانی چارت فرماندهی حادثه در مراکز درمانی و شبکه های بهداشت و درمان تابعه

اخذ، جمع بندی و ارسال حوادث ویژه به سامانه سازمان اورژانس کشور

تهیه و به روز رسانی بانک اطلاعاتی از مسئولین و روسا و سیستم مدیریت اجرایی دانشگاه در مراکز درمانی

تهیه و به روز رسانی (پنل ارزیابی خطر) در مراکز درمانی

به روز رسانی فرآیندهای اجرایی EOC

برگزاری مانورهای دور میزی، عملیاتی حداقل دو بار در سال

برگزاری وبینار، سمینار، کارگاه و ...

ابلاغ دستورالعمل ها و آئین نامه های ستادی به مراکز

اجرا، تکمیل و بارگذاری برنامه عملیاتی

بازدید و ارزیابی از مراکز درمانی تحت پوشش بر اساس سنجه های اعتبار بخشی در محور مدیریت خطر و بلایا

 

 

ستاد هدایت، اطلاع رسانی و :MCMC 

مدیریت اعزام، ارجاع و انتقال بیماران بین مراکز درمانی

هماهنگی و نظارت با مراکز پیام شبکه های بهداشت و درمان تابعه

رسیدگی به موارد نابسامانی در اعزام وارجاع بیماران در بین مراکز درمانی تابعه

رسیدگی به شکایات تلفنی اورژانس و موارد شکایات اورژانس اعلام شده از سامانه ۱۹۰

مشارکت در توزیع تخت های بیمارستانی

ابلاغ دستورالعمل ها و آئین نامه های ستادی به مراکز

برگزاری وبینار، کارگاه، سمینار و... آموزشی مرتبط با ستاد هدایت

کنترل سامانه در خصوص ثبت اطلاعات روزانه اورژانس و پایان شیفت

ثبت مشاهدات دوربین و زیر سیستم های سامانه MCMC

اجرا، تکمیل و بارگذاری برنامه عملیاتی

نظارت بر ثبت اطلاعات روزانه و پایان شیفت توسط مراکز درمانی

 

تیم کارشناسی: خانم پریماه آرمان ، آقای محمود غلامیان 

 

Template settings