نام ونام خانوادگی مسئول: خانم بیتا کامرانفر
 

محل استقرار: معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی  وخدمات بهداشتی درمانی ایران -  اتاق شماره ۴۱۰

تیم کارشناسی اداره شامل :
خانمها: خبیری، کامرانفر،محسنیان، نژاد فاضل ، یعقوبی ،آب باریکی ، درخشی 


معرفی واحد:

اداره پرستاری این دانشگاه مدیریت برفرایندهای زیر را به عهده دارد:
مشارکت در تدوین برنامه ریزی استراتژیک دانشگاه و معاونت درمان، برنامه ریزی عملیاتی، مدیریت نیروی انسانی، آموزش کارکنان، آموزش به بیماران، پیگیری وآموزش بیماران ترخیصی،کنترل عفونت، ارزیابی فرایندهای کلیدی پرستاری و مشارکت در ارزیابی های اعتبار بخشی

 

اهم وظایف و فعالیت ها در اداره پرستاری:

برنامه ریزی:

1.مشارکت در طراحی برنامه ریزی استراتژیک دانشگاه

2.مشارکت در طراحی برنامه ریزی استراتژیک معاونت درمان

3.طراحی برنامه ریزی عملیاتی دفتر پرستاری در راستای برنامه استراتژیک دانشگاه و معاونت درمان

4.اطلاع رسانی برنامه های استراتژیک دانشگاه و معاونت درمان به مدیران پرستاری مراکز جهت هم راستا شدن

5.طراحی برنامه گانت جهت عملیاتی کردن فرایندهای کاری روزانه و ماهیانه

6.پایش برنامه ها طبق برنامه ریزی مدون

 

مدیریت بر فرایند نیروی انسانی:

۱.تعیین استانداردهای نیروی انسانی

۲.بررسی وضعیت موجود نیروی انسانی و مقایسه با استانداردها در مراکز

۳.برنامه ریزی به منظور نزدیک شدن وضعیت موجود به استاندارد

۴.برنامه ریزی به منظور جمع آوری اطلاعات کمی وکیفی نیروی انسانی از طریق نرم افزار نیروی انسانی

۵.تجزیه وتحلیل ماهیانه این برنامه و تهیه آمار کیفی و کمی نیروی انسانی

۶.تعیین نقاط قابل بهبود این برنامه و برنامه ریزی جهت ارتقاء

۷.ارائه آمار به مسئولین مافوق جهت اطلاع رسانی و کسب حمایتهای ضروری

۸.بررسی و تصمیم گیری درباره نیروهای درخواست انتقال

۹.بررسی آمار طرحی ها ،تعیین سهم هر مرکز بر اساس نیازطبق برنامه وضعیت نیروی انسانی

۱۰.بررسی درخواستهای قرارداد پرستاری و اعلام نظر جهت عقد قرارداد

۱۱.بررسی و اعلام نظر درباره نیروهای مامور

۱۲.بررسی و اعلام نظر درباره بازنشستگی ها و ترک خدمت

۱۳.بررسی و اعلام نظر درباره تعیین محل نیروهای استخدام،تبدیل وضعیت استخدام،تبدیل ردیف،تغییر عنوان

۱۴.بررسی و اعلام نظر درباره مرخصی های بدون حقوق و طولانی مدت

۱۵.تعیین شاخص های انتصاب پست و ارزیابی وانتخاب کاندید های مدیر بر اساس آن

۱۶.جمع آوری اطلاعات بانک نیروی انسانی

۱۷.ایجاد انگیزه وتشویق کارکنان از طریق برگزاری روز پرستار و اهداء هدایا و تقدیر نام

 

مدیریت بر فرایند آموزش کارکنان:

  ۱.برنامه ریزی جهت جمع آوری آمار و اطلاعات آموزش تحت نرم افزار وب
  ۲.بررسی و نظارت براین برنامه در مراکز ماهیانه
  ۳.طراحی برنامه عملیاتی سالیانه آموزش کارکنان براساس برنامه استراتژیک دانشگاه و معاونت درمان
  ۴.اخذ مجوز آموزش و برگزاری دوره های آموزشی
  ۵.جمع آوری اطلاعات بانک مدرسین
  ۶.ارزیابی ونظارت بر تعیین وضعیت آگاهی و عملکرد کارکنان قبل از آموزش در مراکز
  ۷.ارزیابی ونظارت برتعیین نیاز های آموزشی واولویتهای آموزش
  ۸.ارزیابی ونظارت بر برنامه ریزی جهت اجرای آموزش
  ۹.ارزیابی ونظارت بر تعیین وضعیت آگاهی و عملکرد کارکنان بعد از آموزش
  ۱۰.ارزیابی ونظارت بر مقایسه آگاهی و عملکرد قبل وبعد از آموزش وتعیین نقاط قابل بهبود
  ۱۱.ارزیابی ونظارت براثر بخشی آموزشی
  ۱۲.ارزیابی ونظارت بر برنامه ریزی اصلاحی جهت ارتقاء
  ۱۳.ارزیابی ونظارت بربرنامه توانمندسازی کارکنان بر اساس شاخص های اعتبار بخشی
  ۱۴.طراحی برنامه پایگاههای آموزشی فرایند های مراقبتهای پرستاری تخصصی
  ۱۵.ارزیابی ونظارت بر اجرای برنامه پایگاههای آموزشی در مراکز
 
۱۶.برگزاری کمیته های آموزشی با سوپروایزرهای آموزشی بر اساس برنامه زمان بندی مدون

 

 

مدیریت بر فرایند آموزش به مددجویان:

۱.طراحی برنامه عملیاتی سالیانه آموزش کارکنان براساس برنامه استراتژیک دانشگاه و معاونت درمان

۲.آشنا نمودن سوپروایزرهای آموزش به مددجو به مبانی و مهارتهای لازم

۳.نظارت برتعیین اعضاء کمیته آموزش به مددجویان در مراکز

۴.نظارت بر تعیین آگاهی و عملکرد کارکنان در رابطه با مهارتهای آموزش به مددجویان

۵.نظارت بر تعیین نیازهای آموزشی کارکنان در رابطه با مهارتهای آموزش به مددجویان

۶.نظارت بر اجرای برنامه های آموزشی در رابطه با مهارتهای آموزش به مددجویان به کارکنان

۷.نظارت بر ارزشیابی آگاهی و عملکرد کارکنان در رابطه با مهارتهای آموزش به مددجویان

۸.نظارت بر برنامه ریزی های اصلاحی جهت ارتقاء آگاهی و عملکرد کارکنان در رابطه با مهارتهای آموزش به مددجویان

۹.نظارت بر بررسی نیازهای آموزشی مددجویان

۱۰.نظارت بر تهیه ابزار ارزیابی مناسب جهت پایش آگاهی و عملکرد مددجویان

۱۱.نظارت بر ثبت و گزارش نویسی آموزشهای ارائه شده به مددجویان در پرونده

۱۲.نظارت بر ارائه گزارش پیشرفت برنامه از سوپروایزر آموزش به مددجویان

۱۳.نظارت بر ایجاد انگیزه های تشویقی در کارکنان برای مشارکت فعالانه

۱۴.نظارت بر مشارکت مربیان و دانشجویان(علاوه برکلیه کارکنان پرستاری)در امر آموزش به مددجویان

۱۵.نظارت بر نگهداری کتب ،مجلات،جزوات و وسایل کمک آموزشی در بخشها جهت ارتقاء آگاهی کارکنان

۱۶.نظارت برشرکت فعال کارکنان در سمینارها و کنگره ها جهت ارتقاء مهارتهای آموزش به مددجویان

۱۷.ارزشیابی سوپروایزر آموزش به مددجویان

 

مدیریت بر فرآیند نظام مراقبت عفونت های بیمارستانی:

 ۱.برنامه ریزی و انجام نظارت فنی ، پایش و ارزشیابی فعالیت ها (مبتنی برچک لیست و بسته پایش و ارزشیابی تدوین شده در سطح کشوری)  و به منظور حصول اطمینان از حسن اجرای فعالیت های روتین،برنامه ها و دستورالعمل های ابلاغ شده و مداخلات اعمال شده در سطوح محیطی

۲.مشارکت با کمیته کنترل عفونت دانشگاه در کشف مشکلات علمی و اجرایی موجود در محیط و ارایه راهکارهای مناسب برای رفع آنها

۳.نظارت بر عملکرد کمیته های کنترل عفونت بیمارستان های تابعه(پیگیری تشکیل جلسات ، مصوبات و...) و پیگیری تشکیل جلسات هماهنگی درون و برون بخشی بمنظور تآمین حمایت های لازم از برنامه کنترل عفونت  

۴.تعیین وتنظیم برنامه جامع عملیاتی سالیانه کنترل عفونت براساس برنامه استراتژیک

۵.نظارت بر توسعه ی برنامه های آموزشی برای کلیه کادر پرستاری و مشارکت در تهیه متون کمک آموزشی (نظیر پوستر، پمفلت ، ...) مربوط به کنترل عفونت برای کلیه  گروه های هدف

۶.مشارکت در تدوین و اجرای تحقیقات کاربردی بمنظور تسریع در دستیابی به اهداف تعیین شده برای نظام مراقبت عفونت های بیمارستانی

۷.شرکت در کنگره ها،سمینارها و دوره های آموزشی کشوری در زمینه کنترل عفونت

۸.همکاری و هماهنگی با سازمان ها و مجامع علمی مرتبط با برنامه های پیشگیری و کنترل عفونت

۹.ساماندهی نظام جمع آوری اطلاعات وتجزیه وتحلیل داده های واصله برای نمایش وضعیت موجود، پیشرفت ها و نارسایی ها،شناخت مسایل و مشکلات و تامین نیازها واولویت ها در زمینه برنامه کنترل عفونت ( ایجاد سطح دسترسی نرم افزار  inisبرای اداره پرستاری معاونت درمان)

۱۰.ایجاد ردیف سازمانی سوپروایزر کنترل عفونت در چارت تشکیلاتی مراکز تابعه و تشکیل کمیته کنترل عفونت در سطح معاونت درمان دانشگاه

۱۱.اعتباربخشی واحد کنترل عفونت مراکز تابعه

 

مدیریت بر فرایند ارزیابی مراقبتهای جاری وکلیدی پرستاری:

۱.تشکیل تیم ارزیابی

۲.تعیین فرایندها   

۳.تعیین استانداردها و شاخص های ارزیابی بر اساس اعتبار بخشی

۴.تدوین برنامه زمانبندی برای ارزیابی فرایندها

۵.ارزیابی فرایندهای پرستاری طبق برنامه زمانبندی

۶.تجزیه وتحلیل دادها وتعیین وضعیت موجود

۷.برنامه ریزی اصلاحی جهت ارتقاءنقاط قابل بهبود و نزدیک شدن به استانداردها

۸.ارزیابی مجدد و مستمرو ارائه بازخورد

 

 

 

 

 

Template settings