نام ونام خانوادگی مسئول: خانم نرگس وصال
 

محل استقرار: معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی  وخدمات بهداشتی درمانی ایران -  اتاق شماره

 

معرفی واحد:Template settings