معرفی/اهم وظایف و فعالیت های اداره مامایی

 

 

نام ونام خانوادگی مسئول: زهرا محمدی

محل استقرار:معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی وخدمات بهداشتی درمانی ایران - اتاق شماره408

تیم کارشناسی اداره شامل : خانم ها زهرا محمدی، لیلا شش یکانی، شکوفه حیدری، فاطمه آزاد بیانی

 

معرفی اداره:

نظر به اهمیت سلامت مادر وکودک از مهر ماه 1392 واحدمامایی در حوزه معاونت درمان با هدف :ارتقا سلامت مادر و نوزاد،کاهش مرگ و میر مادران و نوزادان بر اثر عوارض بارداری ، زایمان و پس از زایمان،کاهش میزان مورتالیتی نوزادان و کودکان، کاهش موربیدیتی ناشی از بارداری و زایمان در مادران و نوزادان ،توانمندسازی پرسنل تحت پوشش درجهت ارتقا سلامت مادر و نوزادشکل گرفت.

 

اهم وظایف و فعالیت ها:

1.تشکیل کمیته ارتقا سلامت مادر و نوزاد

مکاتبه با دفتر مدیر گروهها و ریاست دانشگاه در خصوص تعیین اعضا کمیته ارتقا سلامت مادر و نوزاد

برگزاری کمیته دانشگاهی ارتقا سلامت مادر و نوزاد و پیگیری مصوبات آن

 

2.تدوین برنامه عملیاتی در خصوص ارتقا سلامت مادر و نوزاد

تدوین برنامه عملیاتی در خصوص (مرگ مادران ،احیا نوزاد،نوزاد سالم ، مرگ پری ناتال، مرگ 1-59 ماهه، سطح بندی خدمات پری ناتال، مراقبت تخصصی نوزاد، مراقبت بحرانی نوزاد، شیر مادر، بیمارستانهای دوستدار مادر و....)

برنامه ریزی به منظور ارتقا مستمر کیفیت ارائه خدمات مامائی در دانشگاه

 

3 .ساماندهی منابع نیروی انسانی و تجهیزات

ساماندهی آمار و اطلاعات در زمینه شاغلین مامائی در واحدهای تحت پوشش دانشگاه

برآورد تعداد ماماهای مورد نیاز بیمارستانهای تحت پوشش جهت تعیین اولویت استخدامی و ماماهای طرحی و...

برآورد و پیگیری در خصوص تامین تجهیزات مورد نیاز بلوکهای زایمان طبق استاندارد مصوب وزارت متبوع

برآورد و پیگیری در خصوص تامین تجهیزات مورد نیاز بخشهای نوزادان و NICU ها طبق استاندارد مصوب وزارت متبوع

 

4. اجرای برنامه مرگ و میر مادران باردار

تعیین اعضا و برگزاری کمیته دانشگاهی مرگ مادران باردار و پیگیری مصوبات آن

دریافت گزارش کمیته های بیمارستانی و پیگیری مصوبات کمیته های مزبور

دریافت گزارش فوری و ماهانه مرگ مادران باردار از بیمارستانهای تحت پوشش و ثبت اطلاعات مرگ مادران در پورتال وزارت متبوع

دریافت پرونده های بیمارستانی مرگ مادران باردار از بیمارستانهای تحت پوشش و دانشگاههای دیگر جهت ارسال به فرد مسئول بررسی پرونده های مرگ مادر باردار جهت طرح در کمیته دانشگاهی مرگ مادران باردار

دریافت نتایج پرسشگری مرگ مادران باردار از معاونت بهداشتی و دانشگاههای دیگر جهت طرح در کمیته دانشگاهی مرگ مادران باردار

ارسال آمارمرگ مادران باردار و جداول اطلاعات استخراج شده از مرگ مادران درپایان هر نیمه سال به وزارت متبوع

جمع بندی گزارش مرگ مادران باردار جهت ارائه گزارش سالیانه علل بررسی مرگ مادران باردار در سطح دانشگاه

مکاتبه با پزشکی قانونی در خصوص بررسی علل مرگ مادران باردار به منظور دریافت اتوپسی متوفیان

 

5.اجرای برنامه بیمارستانهای دوستدار مادر و و ترویج زایمان طبیعی از برنامه های طرح تحول نظام سلامت 

برگزاری دوره آموزشی آمادگی برای زایمان جهت ماماهای بلوک زایمان بیمارستانهای تحت پوشش و دانشگاههای زیر گروه ( مازندران ، البرز ،بابل ، اهواز ،سمنان ، شاهرود ) و ارزیابی برگزاری دوره مزبور

برگزاری دوره آموزشی ALSO جهت متخصصین زنان وزایمان و ماماهای تحت پوشش و ارزیابی برگزاری دوره مزبور

برگزاری دوره آموزشی تریاژجهت ماماهای تحت پوشش و ارزیابی برگزاری دوره مزبور

برگزاری دوره آموزشی مدیریت اجرائی جهت ماماهای تحت پوشش و ارزیابی برگزاری دوره مزبور

برگزاری دوره آموزشی زایمان فیزیولوژیک جهت متخصصین زنان و زایمان تحت پوشش و ارزیابی برگزاری دوره مزبور

برگزاری دوره آموزشی ملاحظات بالینی هنگام زایمان در مادران وابسته به مواد مخدر جهت متخصصین زنان وزایمان و ماماهای تحت پوشش و ارزیابی برگزاری دوره مزبور

دریافت مستندات از بیمارستانهای تحت پوشش در خصوص اجرای دستورالعمل بیمارستانهای دوستدار مادر و برگزاری کلاسهای آمادگی برای زایمان و ارزیابی شاخصها و آمارهای ارسالی ازمراکز

دریافت مستندات از دانشگاههای زیر گروه ( مازندران ، البرز ،بابل ، اهواز ،سمنان ، شاهرود ) در خصوص اجرای دستورالعمل بیمارستانهای دوستدار مادر و برگزاری کلاسهای آمادگی برای زایمان و ارزیابی شاخصها و آمارهای ارسالی ازدانشگاههای مزبور

پایش از بیمارستانهائی که در خصوص اجرای بیمارستانهای دوستدار مادر اقدام نموده اند طبق چک لیست مصوب و ارسال پسخوراند به مراکز مزبور

بازدید مشترک با کارشناسان وزارت متبوع در خصوص اهدا لوح دوستدار مادر به بیمارستانهای واجد شرایط

پیگیری آمار و مستندات مادران پر خطر از بیمارستانهای تحت پوشش

 

6. اجرای برنامه نوزاد سالم

تشکیل هسته آموزشی بسته خدمتی نوزاد سالم

برگزاری دوره های آموزشی بسته خدمتی نوزاد سالم جهت متخصصین زنان وزایمان، نوزادان، اطفال، پرستاران و ماماهای تحت پوشش و ارزیابی برگزاری دوره مزبور

نظارت بر ثبت اطلاعات زایمان های بیمارستانهای تحت پوشش از طریق نرم افزار تحت وب

جمع بندی آمار زایمانهای بیمارستانهای تحت پوشش و تعیین شاخصهای دانشگاهی در خصوص آمار زایمان و مداخلات( اینداکشن ، اپیزیوتومی و....)

توزیع کتاب بسته خدمتی نوزاد سالم وهماهنگی در خصوص توزیع دفاتر ثبت زایمان به بیمارستانهای تحت پوشش

 

7. اجرای برنامه احیاء نوزاد

تشکیل هسته آموزشی احیا نوزاد

برگزاری دوره های آموزشی احیا نوزاد جهت پزشکان ، پرستاران و ماماهای تحت پوشش و ارزیابی برگزاری دوره مزبور

مکاتبه با ریاست دانشگاه در خصوص تعیین اعضا کمیته احیا نوزادان

برگزاری کمیته دانشگاهی احیا نوزاد و پیگیری مصوبات آن

پایش از بیمارستانها درخصوص اجرای بسته خدمتی احیا نوزاد وارسال پسخوراند به مراکز مزبور

توزیع کتاب درسنامه احیا نوزاد و پوستر احیا نوزاد به بیمارستانهای تحت پوشش

دریافت برنامه ماهانه کد احیا نوزادان از بیمارستانهای تحت پوشش

 

8. اجرای برنامه مرگ و میر پری ناتال

برگزاری دوره های آموزشی مرگ پری ناتال جهت پرستاران و ماماهای تحت پوشش و ارزیابی برگزاری دوره مزبور

تعیین اعضا و برگزاری کمیته دانشگاهی مرگ و میر پری ناتال و پیگیری مصوبات آن

پایش بیمارستانها درخصوص اجرای دستورالعمل مرگ و میر پری ناتال وارسال پسخوراند به مراکز مزبور

نظارت بر ثبت اطلاعات مرگ ومیر پری ناتال بیمارستانهای تحت پوشش از طریق نرم افزار تحت وب

دریافت آمار مرگ ومیر پری ناتال از بیمارستانهای تحت پوشش و ارزیابی آمار و اطلاعات مزبور و تعیین شاخصهای مربوطه و طراحی مداخلات دراین خصوص

 

 9. ​سطح بندی خدمات پری ناتال

تشکیل جلسات مشترک با روسای بیمارستانها در خصوص معرفی سطوح پیشنهادی وزارت متبوع

تشکیل ستاد تخصصی ارجاع بیماران به مراکز سطح 3

عقد تفاهم نامه با بیمارستانهای تحت پوشش در خصوص سطوح پیشنهادی وزارت متبوع

بازدید از مراکز درخصوص اجرای دستورالعملهای سطح بندی خدمات پری ناتال

مکاتبه با ریاست دانشگاه در خصوص تعیین اعضا کمیته سطح بندی خدمات پری ناتال

برگزاری کمیته دانشگاهی سطح بندی خدمات پری ناتال و پیگیری مصوبات آن

برگزاری کارگاه آموزشی سطح بندی خدمات پری ناتال جهت مدیران بیمارستان ها، پرستاران و ماماهای تحت پوشش و ارزیابی برگزاری دوره مزبور

 

10.  اجرای برنامه مرگ کودکان 1-59 ماهه

برگزاری دوره های آموزشی مرگ کودکان 1-59 ماهه جهت پرستاران و ماماهای تحت پوشش و ارزیابی برگزاری دوره مزبور

تعیین اعضا و برگزاری کمیته دانشگاهی مرگ کودکان 1-59 ماهه و پیگیری مصوبات آن

پایش بیمارستانها درخصوص اجرای دستورالعمل مرگ کودکان 1-59 ماهه وارسال پسخوراند به مراکز مزبور

نظارت بر ثبت اطلاعات مرگ کودکان 1-59 ماهه بیمارستانهای تحت پوشش از طریق نرم افزار تحت وب

دریافت مرگ کودکان 1-59 ماهه از بیمارستانهای تحت پوشش و ارزیابی آمار و اطلاعات مزبور و تعیین شاخص های مربوطه و طراحی مداخلات دراین خصوص

تعامل با معاونت بهداشت درخصوص مرگهای خارج بیمارستانی

تعامل با معاونت بهداشت درخصوص بازدید از بیمارستانهای تحت پوشش

 

11.  اجرای برنامه مراقبت آغوشی مادر و نوزاد (KMC)

تعیین اعضا و برگزاری کمیته دانشگاهی KMC و پیگیری مصوبات آن

تشکیل هسته آموزشی KMC

برگزاری دوره های آموزشی KMC جهت متخصصین زنان وزایمان، نوزادان، اطفال، پرستاران و ماماهای تحت پوشش و ارزیابی برگزاری دوره مزبور

آماده سازی محیط فیزیکی، تجهیزات، امکانات رفاهی مادران و آموزش مادران

نهادینه کردن برنامه KMC درهمه بیمارستانهای تحت پوشش

ایجاد یک نظام ثبت اطلاعات دانشگاهی KMC از همه بیمارستانهای تحت پوشش

پایش از بیمارستانها درخصوص اجرای دستورالعمل KMC و ارسال پسخوراند به مراکز مزبور

توزیع کتاب KMC به بیمارستانهای تحت پوشش

 

12.  اجرای برنامه شیر مادر

برگزاری کمیته دانشگاهی شیر مادر و پیگیری مصوبات آن با تعامل معاونت بهداشت

تشکیل هسته آموزشی شیر مادر با تعامل معاونت بهداشت

برگزاری دوره های آموزشی شیر مادر جهت متخصصین زنان وزایمان، نوزادان، اطفال، پرستاران و ماماهای تحت پوشش و ارزیابی برگزاری دوره مزبور با تعامل معاونت بهداشت

بازدید مشترک با معاونت بهداشت در خصوص اهدا لوح دوستدار کودک

بازدید مشترک با معاونت بهداشت از مراکز مشاوره شیردهی

دریافت خود ارزیابی های پایش شیر مادر از بیمارستانهای تحت پوشش، بررسی پایشها و طراحی مداخلات و ارسال مداخلات به مراکز مزبور و معاونت بهداشت

 

13.  اجرای برنامه مراقبت بحرانی نوزاد درمعرض خطر (ACORN)

تشکیل هسته آموزشی ACORN

برگزاری دوره های آموزشی ACORN جهت متخصصین زنان وزایمان، نوزادان، اطفال، پرستاران و ماماهای تحت پوشش و ارزیابی برگزاری دوره مزبور

نظارت براجرای دقیق دستورالعمل ACORN و پسخوراند لازم به بیمارستانهای تحت پوشش در خصوص مداخلات مورد نیاز

توزیع کتاب ACORN به بیمارستانهای تحت پوشش

 

14.  اجرای برنامه مراقبت تخصصی نوزاد

تشکیل هسته آموزشی مراقبت تخصصی نوزاد

برگزاری دوره های آموزشی مراقبت تخصصی نوزاد جهت متخصصین زنان وزایمان، نوزادان، اطفال، پرستاران و ماماهای تحت پوشش و ارزیابی برگزاری دوره مزبور

نظارت براجرای دقیق دستورالعمل مراقبت تخصصی نوزاد و پسخوراند لازم به بیمارستانهای تحت پوشش در خصوص مداخلات مورد نیاز

توزیع کتاب مراقبت تخصصی نوزاد به بیمارستانهای تحت پوشش

 

15. اجرای برنامه رتینوپاتی نوزادان نارس

تشکیل هسته آموزشی رتینوپاتی

برگزاری دوره های آموزشی رتینوپاتی جهت متخصصین زنان وزایمان، نوزادان، اطفال، پرستاران و ماماهای تحت پوشش و ارزیابی برگزاری دوره مزبور

نظارت براجرای دقیق دستورالعمل رتینوپاتی و پسخوراند لازم به مراکز معین و بیمارستان رسول اکرم (ص)در خصوص مداخلات مورد نیاز

برآورد و تامین تجهیزات و نیروی انسانی مورد نیاز به مراکز معین و بیمارستان رسول اکرم (ص)

 

16. اجرای برنامه خدمات ناباروری

حمایت مالی زوج های ناباروری که فاقد تمکن مالی برای دریافت خدمات درمانی می باشند.

نیازسنجی و پیگیری تجهیز و توسعه مراکز درمان ناباروری

مدیریت اطلاعات مراکز

نظارت بر ارائه خدمات استاندارد

 

18. اجرای برنامه موردبیتی مادران پر خطر باردار

نظارت بر ثبت اطلاعات موربیدیتی بیمارستانهای تحت پوشش از طریق نرم افزار تحت وب

جمع بندی آمار موربیدیتی بیمارستانهای تحت پوشش و تعیین شاخصهای دانشگاهی در خصوص آمار موربیدیتی

برگزاری کمیته موربیدیتی  و پیگیری مصوبات کمیته های مذکور

نظارت بر ثبت اطلاعات سامانه MCMC درخصوص  مادران باردار پرخطر

 

19. اجرای برنامه جوانسازی جمعیت

در راستای ابلاغ قانون دستورالعمل جوانی و جمعیت

 

سایر امور محوله

برگزاری کمیته مامائی ماهیانه جهت ماماهای تحت پوشش به منظور هم اندیشی و هماهنگی های لازم در خصوص امور محوله و رفع مشکلات موجود در بیمارستانها ی تحت پوشش

ایجاد هماهنگی و ارتباط با دانشکده پرستاری و مامائی و سایر مراکز مرتبط با رشته مامائی در خصوص پیگیری مکاتبات و برگزاری روز جهانی ماما وروز جهانی شیر مادر .....

پیشنهاد تشویق مراکز و ماماهای با عملکرد خوب در خصوص امور محوله

شرکت درجلسات کشوری مرگ مادر باردار ، آمادگی برای زایمان ، ALSO ، مادران پرخطر،احیا نوزاد،نوزاد سالم ، مرگ پری ناتال ، مرگ 1-59 ماهه ، سطح بندی خدمات پری ناتال ، مراقبت تخصصی نوزاد ، مراقبت بحرانی نوزادACORN ،شیر مادر ، KMC و... و گزارش عملکرد دانشگاهی در موارد فوق الذکر

انجام مکاتبات و ابلاغ دستوالعملها و آئین نامه های وزارتی و دانشگاهی به بیمارستانها و شبکه های تحت پوشش

دریافت مستندات کمیته های بیمارستانی مرگ مادر باردار ، زایمان فیزیولوژیک ، مرگ پری ناتال ، مرگ کودکان 1-59 ماهه ، ..... بررسی و پیگیری مصوبات کمیته های مزبور

بررسی نیازهای آموزشی ماماهای شاغل ذر بیمارستانهای تحت پوشش جهت برگزاری کارگاه ، سمینار و دوره های آموزشی

توزیع منابع آموزشی (کتاب ، پوستر ، پمفلت و ...)مرتبط با برنامه ارتقا سلامت مادر ونوزاد در جهت کاهش مرگ و میر مادران ونوزادان و کودکان

تهیه پوستر آموزشی در خصوص بارداریهای پرخطر جهت بیمارستانهای تحت پوشش

تهیه پمفلت آموزشی در خصوص بارداری و زایمان ،احیا نوزاد ، نوزاد سالم و....

تهیه طرح پژوهشی در خصوص بررسی علل مرگ ومیر مادران باردار در حوزه دانشگاه

تهیه طرح پژوهشی در خصوص بررسی علل مرگ ومیر کودکان 1-59 ماهه در حوزه دانشگاه

تهیه طرح پژوهشی در خصوص بررسی علل مرگ و میر پری ناتال

تعامل با مدیر گروههای زنان و نوزادان و کودکان درخصوص امور محوله

 

 

 

 

Template settings