نام ونام خانوادگی مسئول: دکتر صاحب زاده

 

محل استقرار:معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی وخدمات بهداشتی درمانی ایران - اتاق شماره ۴2۳

اهم وظایف و فعالیت ها:

۱- صدورموافقت اصولی و قرارداد تاسیس موسسات پزشکی و پیراپزشکی

2-تمدیداعتبار موافقت اصولی مراکز وموسسات در حال تاسیس و ابطال و تغییر نام
3-صدور پروانه بهره برداری موسسات پزشکی و پیراپزشکی
۴- صدور پروانه مسئولین فنی موسسات پزشکی وپیراپزشکی
۵- تمدید پروانه های تاسیس ومسئولین فنی موسسات پزشکی وپیراپزشکی و انحراف مسئول فنی
۶- صدور مجوز فعالیت شامل لابراتوار پروتزهای دندانی (مشمولین تبصره 5) و بهدار تجربی دندان
۷- پذیرش در خواست تغییرات موسسات پزشکی وپیراپزشکی در خصوص موارد ذیل:
الف) تغییر مسئول فنی/ تغییر قائم مقام ب) تغییر نام موسسه

ج) تغییر آدرس موسسه د) تغییر نوبت کاری فعالیت موسسه

ه) افزایش یا کاهش تعداد موسسین وماهیت آنان و) افزایش بخش در موسسات پزشکی

ز) افزایش بخش ویا تخت بستری در بیمارستانها  ح)تغییر پرسنل بخش

۸- برگزاری کمیسیون قانونی ماده ۲۰ جهت بررسی واتخاذ تصمیم
۹-تعطیل موقت و دائم بخش/موسسات پزشکی و بازگشایی مجدد

10-صدور موافقت اصولی شرکت تعاونی بهداشتی و درمانی

11-مجوز متصدی تزریقات و پانسمان در مطب

 

گروه کارشناسی اداره شامل :سرکارخانم ها: شریف محسنی ،یوسفی،شیرازی زاده ، حاتمی،چزانی ، طلوعی، عباسیان ، خانکه ، بختیاری فرد، انصاریون ، عسکری ، امیری ، اکبری
آقای فرجی

Template settings