معرفی/اهم وظایف و فعالیت های اداره دندانپزشکی

 

اداره دندانپزشکی:

مسئول :  دکتر رفیعی 
کارشناسان :  دکتر زرین قلمی  – دکتر حیدری -   خانم مهدیه حیدری  –  خانم کاشنده
محل استقرار :  معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ایران   –   اتاق ۴۳۵
معرفی واحد :  نظارت، بررسی و پیگیری دوره ای و موردی مراکز دندانپزشکی تحت پوشش دانشگاه

 

اهم وظایف و فعالیت ها:

بازدید دوره ای و موردی ، نظارت و پایش از مطب ها ، درمانگاه های دندانپزشکی و دفاتر کار حرف وابسته در جهت اجرای صحیح دستورالعمل ها و چک لیست های مصوب ابلاغی وزارت متبوع

بررسی شکواییه های دریافتی از اداره رسیدگی به شکایات ، بازرسی وزارت متبوع و دانشگاه ، سامانه ۱۹۰ و سازمان تعزیرات حکومتی و سازمان نظام پزشکی و ارسال پاسخ مستدل

اعلام و مکاتبه موارد تخلف نظارتی و تعرفه ای به سازمان تعزیرات حکومتی وزارت متبوع و سازمان نظام پزشکی پس از اخذ نظریه ارشادی از مشاور حقوقی معاونت درمان

محاسبه اضافه دریافتی تعرفه های عملکردی مراکز دندانپزشکی و تنظیم صورتجلسه کمیسیون ماده ۱۱ قانون تعزیرات حکومتی امور بهداشتی و درمانی دانشگاه بصورت ماهیانه 

صدور گواهی فعالیت دندانپزشکان در مطب ها ، درمانگاه های دندانپزشکی و تایید گواهی فعالیت صادره شبکه های بهداشت و درمان تابعه 

صدورنامه اعلام نیاز جهت مجوز فعالیت دندانپزشکی تبصره ۷ ماده ۱۳، ارجاعی از مراکز درمانی به سازمان نظام پزشکی 

ابلاغ و نظارت بر حسن اجرای بخشنامه ها ،  دستورالعمل ها و آئین نامه های ارسالی از وزرات متبوع به مراکز دندانپزشکی تحت پوشش 

نظارت و پیگیری بر عملکرد و ارائه خدمات تخصصی و اورژانس دندانپزشکی به مراجعین توسط کلینیک ویژه دندانپزشکی پردیس بین الملل دانشگاه

تدوین برنامه عملیاتی مشترک و اختصاصی دانشگاه درخصوص ارتقاء سلامت دندانپزشکی جامعه تحت پوشش و ثبت در سامانه برنامه عملیاتی وزارت متبوع 

بررسی استعلام های ثبتی در سامانه اداره صدورپروانه ها درخصوص  تمدید پروانه ، تغییر مسئول فنی – جابجایی آدرس ... و ارائه پاسخ مستدل 

ایجاد بانک اطلاعاتی از سوابق بازدید ها و شکوائیه های اقدام شده 

حضور در جلسات کشوری اداره دندانپزشکی وزارت متبوع 

تهیه گزارش آمارعملکرد اداره دندانپزشکی  و ارسال به اداره نظارت بر درمان و دندانپزشکی وزارت متبوع

 

Template settings