نام و نام خانوادگی مسئول : نرگس پاک

 رئیس اداره:     تلفن: ۶۶۷۰۷۱۴۰ داخلی 208                    داخلی کارشناسان: ۱۶۸ و ۱۶۹                     فکس: ۶۶۷۳۶۳۶۰      ۶۶۷۱۴۷۹۶
 

محل استقرار : معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ایران– اتاق شماره 415

تیم کارشناسی اداره: 

 • سیمین اسحاقیان:  کارشناس اقتصاد درمان
 • مهسا صفی زاده: کارشناس اقتصاد درمان

معرفی واحد:
اداره اقتصاد درمان از اسفند ماه سال ۹۴ به منظور دسترسی به اهداف وزارت متبوع و دانشگاه در راستای ارتقاء اثر بخشی و اقتصاد سنجی فرآیندها تشکیل گردید. و فعالیت رسمی خود را از دی ماه ۱۳۹۵ شروع نموده است.
 

 

اهم وظایف و فعالیت ها:

 

 • برگزاری جلسات آموزشی به منظور توانمند سازی و انتقال دانش و فناوری به واحدهای ستادی و مراکز تابعه؛
 • شرکت در جلسات مرتبط با واحد، تشکیل کارگاه ها و همایش های مرتبط با حوزه اقتصاد درمان؛
 • برگزاری جلسات با کمیته های اقتصاد درمان، دارو  و تجهیزات پزشکی بیمارستان های تحت پوشش؛
 • برگزاری جلسات فصلی شورای هماهنگی بیمه برای تعامل هرچه بیشتر دانشگاه های علوم پزشکی استان تهران و سازمان های بیمه گر پایه؛
 • شرکت در جلسات مشترک اقتصاد درمان دانشگاه های علوم پزشکی استان تهران؛
 • نظارت بر  اسناد پزشکی بیمارستان در راستای اجرای طرح تحول پزشکی مطابق دستورالعمل سازمان بیمه سلامت؛
 • نظارت بر عملکرد عقد قرارداد بیمه های مکمل در مراکز تابعه؛
 • انجام بازدید از مراکز تابعه و رفع نواقص موجود اسناد بیمارستانی مرتبط با واحد؛
 • پیگیری مشکلات بیمه ای و وصول مطالبات از سازمان های بیمه گر؛​
 • دریافت و ابلاغ به موقع تعرفه ها در مراکز بستری و سرپایی تحت پوشش؛
 • نظارت بر اجرای صحیح کتاب ارزش های نسبی در مراکز درمانی بستری  و سرپایی تابعه؛
 • تحلیل هزینه های بیمارستان  و ارائه راهکار کاهش هزینه ها و افزایش درآمد
 • بررسی علل کسورات در بیمارستان های تابعه و ارائه راهکار جهت کاهش کسور؛
 • نظارت و تحلیل بر ثبت به موقع صحیح اطلاعات در پرتابل های وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی(حوادث ترافیکی، HSE و سجاد)
 • مطالعه و برنامه ریزی جهت بررسی و تحلیل شاخص های اقتصاد در مان؛
 • پیگیری اختصاص اعتبارات و همکاری در توزیع مصدومین ترافیکی
 • بررسی پرونده های مصدومین ترافیکی بیمارستان های غیردولتی؛ (فرآیند مراجعه مصدوم ترافیکی)
 • همکاری در اجرای راهنماهای طبابت بالینی؛
 • همکاری جهت برگزاری جلسات قطب ده کلان کشور
 • همکاری جهت استقرار استحقاق سنجی ، رسیدگی الکترونیک به اسناد و....
 • طراحی چک لیست درزمینه های مرتبط و انجام بازدید در خصوص ۱۰ % تخت بیمه تکمیلی ، کسورات ، منابع ومصارف و...
 • همکاری با وزارت متبوع در زمینه بازدیدهاو ارائه پیشنهادات
Template settings