((اداره ارزیابی و انطباق فضاهای درمانی))

نام ونام خانوادگی سرپرست: آقای مهندس علی قنبری کنجین


محل استقرار:معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی وخدمات بهداشتی درمانی ایران - اتاق شماره 411


تیم کارشناسی اداره شامل: خانم ها ، سوده حاتمی، زینت سلطانی محمدی ، مهندس جهاندار
آقای مهندس امین پاک ، مهندس مسیح امینی
 


معرفی واحد:

واحد طرح و برنامه مسئولیت بررسی و تائید فضاها و مکانهای پیشنهادی جهت تأسیس مراکز درمانی و پرتو پزشکی ، بررسی نقشه های معماری ارائه شده ، انطباق فضاها و نقشه ها با آیین نامه های ارسالی از وزارت متبوع و حفظ گردش کار اصولی و مناسب فضاهای درمانی و غیره را بر عهده دارد. این واحد ارتباط کاری متقابلی با سایر معاونت های دانشگاه و همچنین با ادارات صدور پروانه ها ، نظارت و اعتبار بخشی، آزمایشگاه و امور پرتوها در این معاونت دارد.

اهم وظایف و فعالیت ها:

  • انجام بازدید اولیه از مکان پیشنهادی متقاضیان تاسیس مراکز درمانی و تائید یا رد آن طبق استانداردهای ارائه شده در آیین نامه های وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
  • بررسی نقشه های مکان های تائید شده در بازدید اولیه ضمن برگزاری جلسات حضوری با متقاضیان و تائید آن در صورت رعایت کلیه ضوابط و پیش بینی فضاهای مورد نیاز با ابعاد و روابط مناسب و اصولی
  • انجام بازدید پیشرفت کار فضاهای درمانی از پروژه های در حال اجرا و اعلام نتیجه به اداره صدور پروانه ها
  • انجام بازدید نهایی و تائید آماده سازی و تجهیز مراکز درمانی منطبق با نقشه های تائید شده و اعلام نتیجه اداره صدور پروانه ها جهت اخذ مجوزهای قانونی
  • انجام بازدید از مراکز درمانی و بیمارستانها جهت افزایش بخش های تخصصی، افزایش تعداد تخت های درخواستی، جابجایی فضاهای درمانی و الحاق فضا ضمن اعلام نتیجه به اداره صدورپروانه ها
  • بررسی و اعلام نظر در خصوص شرایط ساختمان مراکز درمانی در فرایند اعتبار بخشی
  • بارگذاری گزارش های مربوطه بنا بر نوع درخواست، در سامانه صدور  پروانه ها
  • انجام استعلام های موردی در خصوص درخواست های واصله و همچنین پاسخگویی به استعلام سایر ادارات
Template settings