دستور العمل ها و آئین نامه های واحد مددکاری اجتماعی

 

پروتکل جامع

پروتکل حمایت اقتصادی

پروتکل حمایت روانی از بازماندگان متوفیان کووید

پروتکل حمایت روانی از مبتلایان کووید

پروتکل حوادث و بلایا

پروتکل کودک آزاری

تجارب موفق

تفاهم نامه موسسه رها

دستورالعمل خدمات مددکاری در  فراهم آوری اعضای پیوندی

شناسنامه پست مددکاری

فایل انتخاب مددکار نمونه

نسخه نهایی پروتکل مداخلات مددکاری اجتماعی در سرطان 

دستورالعمل خیریه بیمارستانی

استانداردهای خدمتی مددکاری اجتماعی

کتاب اعتبار بخشی 1401

راهنمای تکمیل فرم های مددکاری گروهی

راهنمای تکمیل گزارش مشاوره و آموزش فردی

 

اکسل های گزارش گیری پروتکل های تخصصی 

 

اکسل سرطان مراکزبه تفکیک ماه

اکسل کودک آزاری مراکز به تفکیک ماه

پروتکل جامع مددکار و مسئول مراکز به تفکیک ماه

 

فرم ها

فرم پروتکل جامع

فرم پروتکل سرطان

فرم پروتکل کودک آزاری

 

چک لیست بازدید 

چک لیست نهایی پایش واحدهای مددکاری اجتماعی مراکز درمانی

Template settings