دستورالعمل های ایمنی بیمار

 

حیطه A: مدیریت و رهبری:

بازدید مدیریتی

 

شاخص ها

تجهیزات پزشکی

 

حیطه B : جلب مشارکت و تعامل با بیمار و جامعه

رضایت آگاهانه
آموزش به بیمار
منشور حقوق بیمار
شناسایی و احراز هویت صحیح بیمار
ارزیابی اولیه بیمار
ارتباط موثر

 

حیطه C: خدمات بالینی ایمن و مبتنی بر شواهد

راهنماهای طبابت بالینی
پیشگیری و کنترل عفونت بیمارستانی
استریلیزاسیون
ایمنی خون و فرآورده های خونی
بهداشت حرفه ای
بهداشت محیط
مدیریت امور دارویی
جراحی ایمن

حیطه D : محیط ایمن

مدیریت پسماند

حیطه E : آموزش مداوم

9 راهکار ایمنی

 

 

 

 

Template settings