تغذیه در کرونا

 

 
 
مکاتبات تغذیه در کرونا:
نامه ابلاغ دستورالعمل های مواجهه با COVID-۱۹ در بیماری های غیرواگیر
نامه استعلام از بهداشت برای پروتکل کرونا
نامه تغذیه کودکان در کرونا
نسخه جدید دستورالعمل حمایت های تغذیه ای جهت مراقبت در خانه برای بیماران مبتلا به covid19
نامه جدید وزارت دستورالعمل تغذیه در کرونا
نامه معاونت انجام مشاوره از HIS
نامه معاونت درمان اقدامات کرونا در مراکز
نامه معاونت درمان برای نامه دکتر جان بابایی
نامه وزارت استعلام از بهداشت
نامه وزارتخانه اقدامات تغذیه ای در کرونا

مستندات و فایل های تغذیه در کرونا:
  -بسته آموزشی کرونا ویژه عموم
  -پروتکل تغذیه سرپایی و بستری مشکوک و یا مبتلا به کرونا - نسخه ۰۲
  -پیوست ۱- الزامات اجرایی حمایت های تغذیه ای
  -پیوست ۲ منوی غذایی
  -پیوست ۳ حمایت های تغذیه ای در نقاهتگاه ها
  -توصیه های تغذیه ای
  -حمایت های تغذیه ای در نقاهتگاه ها- نسخه ۰۲
  -دستورالعمل تغذیه در کودکان مبتلا به کرونا
  -دستورالعمل حمایت های تغذیه ای در بیماران سرپایی و بستری مشکوک و یا مبتلا به COVID-۱۹
 -رژیم غذایی بیماران مبتلا به  COVID ۱۹
 -شیوه نامه سلامت کارکنان
 -فایل چالش هاو مداخلات غذا دارو در کرونا
 -فایل حمایت های تغذیه ای در کرونا درخانه
 -مشاوران تغذیه وکرونا
 -منو غذایی در کرونا- نسخه ۰۲
 -منوی غذایی برای بیماران کرونا

 

Template settings