بخشنامه ها و ابلاغیه های اداره امور آزمایشگاه 

منشور حقوق مراجعین به آزمایشگاه های تشخیص پزشکی 1391

بخشنامه ارجاع نمونه های سیتولوژی وهیستوپاتولوژی 1392

دستورالعمل ارجاع نمونه 1392

کیتهای مجاز تشخیص مواد مخدر و لیست کیتهای مربوطه 1395

نامه آزمایشگاه مرجع سلامت در خصوص آزمایش های غربالگری 1395

فهرست کیتهای HIV به روش الایزا که که کیفیت و عملکرد آنها به تائید آزمایشگاه مرجع سلامت رسیده است 1395

دستورالعمل آزمایشگاه مرجع سلامت در خصوص لزوم شرکت آزمایشگاه های تحت پوشش در ارزیابی خارجی کیفیت 1396

متن نامه پروژه اجرای آزمایشگاه poct به صورت پایلوت در بخشهای اورژانس بیمارستانی 1396

دستورالعمل ارجاع نمونه به خارج از کشور 1396

اضافه شدن برنامه های جدید به برنامه های اجباری ارزیابی خارجی کیفیت 1396

بخشنامه توقف روند اهداء لوح کیفیت 1397

متن نامه در خصوص منع به کارگیری نیروهای غیر آزمایشگاهی در بخش های فنی آزمایشگاه های تشخیص پزشکی 1397

راهنمای عمومی اخلاق حرفه ای شاغلین حرف پزشکی و وابسته ی سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران 1397

استاندارد آزمایشگاه های پزشکی ویرایش سال ۱۳۹۷

دستورالعمل ثبت آنلاین پاتولوژی سرطان 1398

ابلاغ ضوابط و شرایط انجام آزمایش غربالگری سندرم داون به روش  1398NIPT

ابلاغ تعرفه آزمایش تشخیص زود هنگام سرطان دهانه رحم 1398

الزام شرکت آزمایشگاهها در برنامه ارزیابی خارجی کیفیت 1398

نامه معاون محترم بهداشت در خصوص تعرفه غربالگری سندرم داون به روش 1398NIPT

نامه مدیر کل آزمایشگاه مرجع سلامت در خصوص چک لیست ارزیابی عملکرد آزمایشگاه های پزشکی مبتنی بر بازدید از پیش اعلام نشده 1398

نامه مدیر کل آزمایشگاه مرجع سلامت در خصوص چک لیست جامع ارزیابی نظارتی آزمایشگاه های پزشکی از پیش اعلام شده 1398

فراخوان جلب مشارکت آزمایشگاههای پزشکی و سایر متقاضیان ارائه خدمت تشخیص زود هنگام سرطان دهانه رحم 1398

الزام آزمایشگاه های مراکز بهداشتی و درمانی به ثبت مشکلات تامین تجهیزات و ملزومات آزمایشگاهی 1398

پشتیبانی سامانه سیمای سرطان 1398

الزامات برنامه ثبت سرطان 1398

شیوه نامه ثبت اطلاعات در سامانه سیمای سرطان 1398

نامه غربالگری داون 1399

اعلام ممنوعیت ارسال نمونه های بیولوژیک انسانی به منظور انجام آزمایش به خارج از کشور بدون اخذ مجوزهای مربوطه 1399

نامه مدیر کل محترم آزمایشگاه مرجع سلامت در خصوص فهرست کیت های دارای مجوز تشخیص کرونا 1399

راهنماهای ابلاغی در خصوص انتقال امن و ایمن نمونه در برنامه ژنتیک اجتماعی 1399

ابلاغ ۲۰ استاندارد گروه ژنتیک 1399

اعلام تائید ارزیابی کیفیت آنتی سرم های ویبریو کلرا تولید انستیتو پاستور ایران سال 1399

ابلاغ  استاندارد های ژنتیک-آزمایشگاههای ژنتیک 1399

اعلام قیمت آزمایش PCR و کیت 1399

در خصوص تعرفه های مصوب آزمایش تشخیص مولکولی P‏CR  و سرولوژیIgG / IgM   کووید-۱۹ 1399

فراخوان جلب مشارکت متقاضان ارائه خدمت تشخیص 1400HPV-Pap smear 

رایگان شدن فرانشیز تست گلوبال تشخیص آزمایشگاهی کووید-1400۱۹

الزام اجرای صحیح مصوبه دولت در خصوص کدهای تعرفه 801625 و 801600 کمی لومینسانس و 1400ELFA

ثبت و گزارش کیفیت و عملکرد کیت های مورد استفاده برای تشخیص ویروس عامل کووید-1400۱۹

فرانشیز خدمات تشخیص زودرس سرطان دهانه رحم، پستان وروده بزرگ 1400

آزمایش HLA Typing بسته حمایتی 1400

ابلاغ استاندارد آزمایش گلوبال تشخیص آزمایشگاهی 1400Covid-۱۹

لزوم گزارشدهی هپاتیت های ویروسی 1400

متقاضیان شرکت در برنامه مهارت آزمایی تشخیص مولکولی آنفلوانزا 1400

رسیدگی به درخواست انجام آزمایش آنتی ژن کووید-1400۱۹

بخش نامه کیت های تشخیص 1401HPV

ابلاغ تعرفه‌های خدمات تشخیصی و درمانی سال ۱۴۰۱

ابلاغ تعرفه خدمات آزمایشگاهی تشخیص کوید1401۱۹

درخصوص تاییدیه آتش نشانی موسسات پزشکی 1401

تایید آنتی سرمهای ویبریو کلرا 1401

الزام عقد قرارداد انتقال و دفع پسماند با شهرداری 1401

دستورالعمل کشوری برخورد با بیماری وبا 1401

الزام ارسال الکترونیکی نتایج تست های آزمایشگاهی به سپاس از سامانه های ارائه دهنده خدمات سلامت 1401

تعرفه تستهایECL 1401 

ابلاغ جزء سوم تعرفه‌ آزمایش  NIPT  سال 1401           

استانداردهای ابلاغی تشخیص آزمایشگاهی بیماری سل - سال 1401

وبینار آموزشی استفاده از سامانه اعلام کمبودهای تجهیزات و ملزومات آزمایشگاهی1402  

چگونگی ارسال گزارشات پاتولوژی به معاونت بهداشتی-آزمایشگاههای مستقل 1402

ابلاغ - عدم نیاز به آزمایش ژنتیک جهت تشخیص و تمدید بیمه خاص در بیماران تالاسمی 1402

بخشنامه درخواست تکمیل فرم مهار آزمایشگاهی ویروس فلج اطفال 1402

کیتهای آزمایشگاهی فاقد اعتبار 1402

آزمایشگاههای ژنتیک انجام دهنده آزمایش تعیین ناقلی ژن SMA  سال 1402  

فرآیند های غربالگری در سامانه ملی باروری سالم 1402

ابلاغ فرم ثبت نتایج آزمایشگاهی تشخیص سل به آزمایشگاه های مذکور 1402

فرم عدم تایید روش NIPT ddPCR  سال 1402  

درخواست اطلاعات کیت آزمایشگاهی اندازه گیری سطح فاکتور انعقادی و مهارکننده بیماری هموفیلی- آزمایشگاههای مستقل  1402

درخواست اطلاعات کیت آزمایشگاهی اندازه گیری سطح فاکتور انعقادی و مهارکننده بیماری هموفیلی- آزمایشگاههای مستقل  1402

 نظارت بیشتر بر عملکرد آزمایشگاهها در خصوص کیتهای مورد استفاده  1402

استاندارد آزمایش سنجش آمینو اسید به روش HPLC - سال 1402                                               

بخشنامه کشوری حداکثر تعداد مارکرهای آزمایشات فلوسایتومتری 1402

نحوه امحاء کیت های آزمایشگاهی تاریخ مصرف گذشته در آزمایشگاههای پزشکی به همراه فایل 1402

تعیین تکلیف اسناد صادر شده به نام آزمایشگاهها در کارتابل انبار مجازی 1402 

 ابلاغ ضوابط قانونی تصدیق آزمایشگاه های پزشکی برای آزمایش های غربالگری مادران بارداراز نظر ناهنجاری های جنین 1402

راهنمای سامانه انبار مجازی توزیع کالاهای تجهیزات و ملزومات پزشکی 1402

اعلام بازخوانی فرآورده ویدال به شماره سری ساخت BO0203 توسط انستیتو پاستور ایران 1403

الزام شرکت آزمایشگاههای تحت پوشش در برنامه ارزیابی خارجی کیفیت سال 1403 

اعلام نتیجه ارزیابی کیفیت آنتی سرمهای ویبریوکلرا 1403

 

 

 

 

 

 

 

Template settings