آدرس معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی ایران:
تهران - تقاطع جمهوری و حافظ-ساختمان سابق وزارت بهداشت-طبقه چهارم- کد پستی 1134845764

 

 

7

 

QR ارتباط با معاونت درمان :

Template settings