آدرس معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی ایران:


تهران - تقاطع جمهوری و حافظ-ساختمان سابق وزارت بهداشت-طبقه چهارم- کد پستی 1134845764

 

تلفن های سازمان:

تنظیمات قالب