معاونت درمان- معرفی/اهم وظایف و فعالیت های مرکز مدیریت حوادث و فوریتهای پزشکی
معرفی/اهم وظایف و فعالیت های مرکز مدیریت حوادث و فوریتهای پزشکی دانشگاه

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: ۱۳۹۶/۳/۱ | 
نشانی مطلب در وبگاه معاونت درمان:
http://iums.ac.ir/find.php?item=26.7377.47596.fa
برگشت به اصل مطلب