معاونت درمان- روابط عمومی
روابط عمومی

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: ۱۳۹۷/۸/۱۹ | 

((روابط‌ عمومی))

نام ونام خانوادگی مسئول: رضا ستاری سرچشمه

سوابق تحصیلی:

 فارغ التحصیل از دانشگاه علامه طباطبائی تهران در رشته علوم سیاسی-مقطع کارشناسی

● فارغ التحصیل از دانشگاه علامه طباطبائی تهران در رشته علوم سیاسی-مقطع کارشناسی‌ارشد


سوابق کاری:

 مسئول دفتر بیمارستان شهدای هفتم تیر از سال 91 تا 93

● نماینده حقوقی بیمارستان شهدای هفتم تیر از سال 91 تا 96

● مسول روابط عمومی بیمارستان شهدای هفتم تیر از سال 92 تا 97

● رئیس امور اداری و معاون اجرایی بیمارستان شهدای هفتم تیر از سال 93 تا 97

● مدیر پشتیبانی بیمارستان شهدای هفتم تیر از سال 97 تاکنون

● سرپرست روابط عمومی معاونت درمان از سال 96 تاکنون

سایر سوابق:

● همکاری باخبرگزاری ایرنا

​​● بازرس فرماندار در نخستین مجمع شورای هماهنگی روابط عمومی های شهرستان ری  از سال 93 تا 94
● مسئول روابط عمومی منتخب دانشگاه 1394
​​● مسئول روابط عمومی منتخب دانشگاه 1397                                    

ایمیل سازمانی:sattari.r@iums.ac.ir

محل استقرار: 

معرفی واحد:

اهم وظایف و فعالیت‌ها:
 

نشانی مطلب در وبگاه معاونت درمان:
http://iums.ac.ir/find.php?item=26.38117.70699.fa
برگشت به اصل مطلب