معاونت درمان- پیاده سازی پرونده الکترونیک سلامت کلیه مراکز درمانی تحت پوشش دانشگاه
پیاده سازی پرونده الکترونیک سلامت کلیه مراکز درمانی تحت پوشش دانشگاه

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: ۱۳۹۶/۶/۱۳ | 
نشانی مطلب در وبگاه معاونت درمان:
http://iums.ac.ir/find.php?item=26.32648.54351.fa
برگشت به اصل مطلب