معاونت درمان- اسلایدر
کارگاه EPIQ در ترویج زایمان طبیعی مورخ 98/8/28 برگزار شد

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: ۱۳۹۸/۸/۲۹ | 
کارگاه EPIQ  در تاریخ 98/8/29 توسط اداره مامائی معاونت درمان و اعضا هیات علمی محترم دانشگاه ووزارت بهداشت برگزار گردید. دراین کارگاه 20 نفر ازماماها و متخصصین زنان وزایمان  بیمارستانهای تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ایران حضور داشتند. دراین کارگاه درخصوص گام های ده گانه EPIQ مبتنی بر شواهد برای بهبود کیفیت ترویج زایمان طبیعی آموزش داده شد.
 
نشانی مطلب در وبگاه معاونت درمان:
http://iums.ac.ir/find.php?item=26.30812.93189.fa
برگشت به اصل مطلب