معاونت درمان- اسلایدر
کنفرانس علمی یک روزه سقط، انواع و ملاحظات قانونی آن

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: ۱۳۹۸/۸/۲۵ | 
کنفرانس علمی یک روزه سقط ، انواع و ملاحظات قانونی آن در تاریخ 98/8/22 توسط اداره مامائی معاونت درمان و اعضا هیات علمی محترم زنان وزایمان دانشگاه برگزار گردید. دراین کنفرانس 30 نفر ازماماها و متخصصین زنان وزایمان  بیمارستانهای تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ایران حضور داشتند. دراین کنفرانس  درخصوص انواع سقط فراموش شده ، عفونی و سقط مکرر و مدیریت آن ، ملاحظات قانونی سقط ، روشهای طبی سقط درسه ماهه اول و دوم و نارسائی سرویکس و مدیریت آن ، روشهای جراحی سقط و عوارض مدیریت آن آموزش داده شد.
نشانی مطلب در وبگاه معاونت درمان:
http://iums.ac.ir/find.php?item=26.30812.92927.fa
برگشت به اصل مطلب