معاونت درمان- اسلایدر
کارگاه مهارت آموزی ترویج زایمان طبیعی برگزار شد (مورخ 18 و 19 آبان 98))

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: ۱۳۹۸/۸/۱۹ | 
کارگاه مهارت آموزی ترویج زایمان طبیعی  در تاریخ های 98/8/18 و  98/8/19  توسط اداره مامائی معاونت درمان و اعضا هیات علمی محترم زنان وزایمان دانشگاه برگزار گردید. دراین کارگاه 10 نفر ازمتخصصین زنان و زایمان بیمارستانهای تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ایران حضور داشتند. دراین کارگاه درخصوص نحوه انجام زایمان طبیعی و مهارتهای بالینی ترویج زایمان طبیعی آموزشهای تئوری و عملی داده شد.
نشانی مطلب در وبگاه معاونت درمان:
http://iums.ac.ir/find.php?item=26.30812.92671.fa
برگشت به اصل مطلب