معاونت درمان- اسلایدر
سمینار مراقبت تنفسی در تاریخ های 98/8/11 و 98/8/12 برگزار گردید

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: ۱۳۹۸/۸/۱۲ | 
سمینار مراقبت تنفسی در تاریخ های 98/8/11 و 98/8/12 توسط اداره مامائی معاونت درمان و اعضا هیات علمی محترم نوزادان دانشگاه برگزار گردید. دراین کارگاه 20 نفر ازمتخصصین بیهوشی بیمارستانهای تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ایران حضور داشتند. دراین سمینار درخصوص مکانیک ریوی، تهویه تهاجمی، جدا کردن تهویه مکانیکی، تهویه غیرتهاجمی و عوارض تهویه مکانیکی آموزش داده شد.
 
نشانی مطلب در وبگاه معاونت درمان:
http://iums.ac.ir/find.php?item=26.30812.92300.fa
برگشت به اصل مطلب