معاونت درمان- اسلایدر
کارگاه NIDKAP

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: ۱۳۹۸/۷/۲۴ | 
کارگاه NIDKAP  در تاریخ 98/۷/24   توسط اداره مامائی معاونت درمان و اعضا هیات علمی محترم نوزادان دانشگاه برگزار گردید. دراین کارگاه ۲۰ نفر ازمتخصصین اطفال و پرستاران تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ایران حضور داشتند. دراین کارگاه تکامل مغز جنین، رفتارخوانی نوزاد، رفتارهای خودتنظیمی، محیط فیزیکی(نور، صدا، استرس)، مراقبت به روش انفرادی، پوزیشن و مراقبت های روزانه آموزش داده شد.

نشانی مطلب در وبگاه معاونت درمان:
http://iums.ac.ir/find.php?item=26.30812.91589.fa
برگشت به اصل مطلب