معاونت درمان- اسلایدر
کمیته دانشگاهی موربیدیتی مادران باردار

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: ۱۳۹۸/۷/۲۲ | 
کمیته دانشگاهی موربیدیتی مادر بارداربا حضورمدبر محترم امور بیماریها و مراکز تشخیصی درمانی معاونت درمان و رئیس محترم اداره امور آزمایشگاههای معاونت درمان  ورئیس محترم اداره مامائی معاونت درمان و مدیر گروه محترم زنان وزایمان دانشگاه و سایر اعضا کمیته ارتقا سلامت مادر و نوزاد و روسای بخش زنان وزایمان و ماماهای مسئول مادر باردار پرخطر بیمارستانهای تحت پوشش دانشگاه درتاریخ 98/7/22  توسط اداره مامائی معاونت درمان برگزار گردید. دراین کمیته سناریوی شش مورد موربیدیتی مادران باردار تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی ایران مطرح  گردید ودرزمینه علل بروز و مداخلات پیشنهادی در خصوص عدم رخ دادن موارد مشابه بحث و تبادل نظر گردید.
 
نشانی مطلب در وبگاه معاونت درمان:
http://iums.ac.ir/find.php?item=26.30812.91394.fa
برگشت به اصل مطلب