معاونت درمان- اسلایدر
سمینارمراقبت تنفسی نوزادان

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: ۱۳۹۸/۶/۱۱ | 
سمینارمراقبت تنفسی نوزادان درتاریخهای  ۹۸/۶/۱۰ و ۹۸/۶/۱۱ توسط اداره مامائی معاونت درمان و هیات علمی  نوزادان دانشگاه  برگزارگردید. دراین سمینار ۸۰نفر از متخصصین اطفال و پرستاران بیمارستانهای تحت پوشش دانشگاه  حضورداشتند . دراین کنفرانس درخصوص مکانیک ریوی ، تهویه تهاجمی ، جدا کردن تهویه مکانیکی ، تهویه غیرتهاجمی ، مراقبتهای پرستاری تهویه مکانیکی و عوارض تهویه مکانیکی آموزش داده شد.
نشانی مطلب در وبگاه معاونت درمان:
http://iums.ac.ir/find.php?item=26.30812.88963.fa
برگشت به اصل مطلب