معاونت درمان- مسئولین معاونت درمان
مسئولین معاونت درمان

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1397/8/19 | 
آقای دکتر نادر توکلی
(معاون درمان
)
آقای دکتر سید جواد طبائیان
(مدیر درمان)
آقای دکتر مهرداد دیانتی
(
سرپرست مدیریت امور اداری و عمومی)
(مدیر امور بیماری‌ها و مراکز تشخیصی ودرمانی)

AWT IMAGE

آقای دکتر جلیل علیقلی
(سرپرست اداره اعتباربخشی و تعالی خدمات بالینی)
 AWT IMAGE خانم دکتر مهناز یثرب دوست
(جانشین مدیر درمان)

(سرپرست اداره توزیع نیروهای تخصصی)
 AWT IMAGE آقای دکتر مجید رضا خلج زاده
(رئیس اداره امور آزمایشگاه
)
Image result for ‫بهروز قنبری‬‎ آقای دکتر بهروز قنبری
(سرپرست مدیریت پرستاری
)
آقای دکتر امید براتی
(مشاور معاون و هماهنگ کننده اتاق فکر اقتصاد سلامت)
خانم اعظم فانی
(مسئول اداره صدورپروانه ها
)
مهناز السادات حسینی
(مدیر حوادث و فوریتهای بیمارستانی)
آقای دکتر حسین فرزانه
(سرپرست اداره نظارت بر درمان)
AWT IMAGE  آقای دکتر سعید آقاجانی
(مسئول اداره رسیدگی به شکایات و مدیریت ارتباط با مشتری (CRM) )
AWT IMAGE  خانم نرگس پاک
(مسئول واحد آمار و مدارک پزشکی
)
(رئیس اداره اقتصاد درمان)
 AWT IMAGE خانم دکتر معصومه کمین
(
رئیس اداره ارزیابی و انطباق فضاهای درمانی)
 AWT IMAGE  خانم زهرا اصغری
(مسئول اداره مددکاری و بیماری‌های خاص
)
 AWT IMAGE خانم جمیله سادات صدرائی
(رییس اداره مامایی
)
AWT IMAGE خانم مهندس مهسا سادات فرج اله حسینی
(مسئول واحد فناوری اطلاعات
)
  خانم گل بخش
(سرپرست امور مالی
)
نشانی مطلب در وبگاه معاونت درمان:
http://iums.ac.ir/find.php?item=26.10250.48714.fa
برگشت به اصل مطلب