دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciencesimg_yw_news
شنبه ۲۸ دی ۱۳۹۸
کنفرانس علمی تجویز خون وفراورده های خونی در بیماریهای زنان ومامایی


کنفرانس علمی تجویز خون وفرآورده های خونی در بیماریهای زنان ومامایی در تاریخ 98/10/26 توسط اداره مامائی معاونت درمان و اعضا محترم هیات علمی دانشگاه برگزار گردید. دراین کنفرانس 100 نفر از متخصصین زنان وزایمان و ماماها و پرستاران بیمارستانهای تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ... (ادامه متن)


  img_yw_news
شنبه ۲۸ دی ۱۳۹۸
کارگاه بررسی و تحلیل شاخصهای آماری سامانه تخصصی نوزادان


کارگاه بررسی و تحلیل شاخصهای آماری سامانه تخصصی نوزادان درتاریخ 98/10/25 ، توسط اداره مامائی  برگزار گردید . دراین کارگاه ، رئیس بخش و سرپرستار NICU ،6 مرکز از مراکز تحت پوشش دانشگاه حضور داشتند. دراین کارگاه نحوه گزارش گیری و تحلیل شاخصهای آماری سامانه تخصصی نوزادان آموزش داده شد.   ... (ادامه متن)


  img_yw_news
شنبه ۲۸ دی ۱۳۹۸
کارگاه روش پژوهش در طب ایرانی img_yw_news
دوشنبه ۲۳ دی ۱۳۹۸
پنجمین دوره مدیریت مادر و نوزاد ویژه مسئولین بلوک زایمان


پنجمین دوره مدیریت مادر و نوزاد ویژه مسئولین بلوک زایمان در تاریخ 98/10/22 توسط اداره مامائی معاونت درمان و اعضاء هیات علمی دانشکده مدیریت برگزار گردید. دراین کارگاه مسئولین بلوک زایمان بیمارستانهای تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ایران حضور داشتند و درخصوص مدیریت کیفیت آموزش ... (ادامه متن)


  img_yw_news
چهارشنبه ۱۸ دی ۱۳۹۸
سی وهفتمین کمیته دانشگاهی مرگ و میر مادران باردار در تاریخ 98/10/17 برگزار شد


سی و هفتمین کمیته دانشگاهی مرگ و میر مادر بارداربا حضور معاونین محترم درمان ، بهداشت ، مدیرمحترم درمان دانشگاه  و سایر اعضا کمیته ارتقا سلامت مادر و نوزاد درتاریخ 98/10/17 برگزار گردید. دراین کمیته سناریوی سه مورد مرگ مادران باردار تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی ایران مطرح  گردید ودرزمینه علل ... (ادامه متن)


  img_yw_news
چهارشنبه ۱۸ دی ۱۳۹۸
غیر قابل قبول بودن آنتی ژن رایت لوله ای پاستور با سری ساخت Ab T9712 و Ab T9804


دانلود نامه مدیرکل آزمایشگاه مرجع سلامت در خصوص غیر قابل قبول بودن آنتی ژن رایت لوله ای پاستور با سری ساخت Ab T9712 و Ab T9804 (ادامه متن)


  پایگاه اطلاع رسانی دفتر مقام معظم رهبری سیاست های کلی نظام در حوزه سلامت
پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری گردشگری سلامت
پایگاه خبری اطلاع رسانی وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی اتوماسیون بیمارستان های خصوصی
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ایران اداره اعتبار بخشی
معاونت درمان وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی طرح تحول نظام سلامت
طرح تحول نظام سلامت وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی ارزش های نسبی خدمات و مراقبتهای سلامت
سازمان انتقال خون دستورالعمل  اجرایی  تخفیف ارزش نسبی سال 1396
اتوماسیون اداری مصوبات هیئت وزیران در خصوص تعرفه خدمات تشخیصی و درمانی در بخش دولتی در سال 1396
ایمیل سازمانی تصویب نامه هیئت وزیران در خصوص سقف تعرفه های خدمات تشخیصی و درمانی در بخش خصوصی در سال 1396
مطالب آموزشی پزشکی اجرای بند " ز " تبصره  17قانون بودجه سال97 در خصوص اخذ تعرفه دولتی
ابلاغ ویرایش سوم کتاب ارزش نسبی خدمات سلامت ابلاغ تعرفه های سال 1397
تعرفه اعمال جراحی شایع سال 1396- گلوبال گزارش اجرای بند " ز " تبصره  17قانون بودجه سال97 در خصوص اخذ تعرفه دولتی
 مصوبات هیئت وزیران در خصوص تعرفه خدمات تشخیصی و درمانی در بخش عمومی غیر دولتی، خیریه و مؤسسات دولتی غیر از وزارت بهداشت در سال 1396 تعرفه خدمات تشخیصی درمانی مراکز خیریه
 مرحله چهارم نحوه هزینه کرد بسته های طرح تحول نظام سلامت و سیاستهای جمعیتی در سال1396 ( دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ایران) تعرفه های بخش دولتی ، خصوصی و خیریه و عمومی غیردولتی در سال 1397
در خصوص تعرفه خدمات و اعمال جراحی گلوبال سال 1397

شماره تماس و داخلی های واحد ها

متن

متن

متن

ارتباط با معاون درمان
پرسشنامه سنجش رضایت ارباب رجوع از خدمات
نشریه مجازی نوید ایران