دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences

فرم متقاضیان پست مدیریتی (پرستاری)


کد رهگیرى این فرم: P750-F770-U0-N404131          
[ چاپ فرم ]
نام
نام خانوادگی
مرکز محل خدمت کنونی
تحصیلات
متقاضی پست مدیریتی
نوع سابقه خدمت در پست مدیریتی
(صرفاً در صورت داشتن سابقه کاری پاسخ داده شود)
مدت زمان سابقه خدمت در پست مدیریتی
(صرفاً در صورت داشتن سابقه کاری پاسخ داده شود)