دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciencesمهناز السادات حسینی

 | تاریخ ارسال: 1398/6/26 | 
نام ونام خانوادگی مسئول: مهنازالسادات حسینی
سوابق مدیریتی:
 • سرپرستار NICU  از سال1372 لغایت 1374
 • سوپروایزر و سرپرستار بخش اورژانس یکی از مراکز دولتی دانشگاه از سال 1375 لغایت 1379
 • کارشناس مسئول اورژانس بیمارستانی معاونت درمان از سال 1379 لغایت 1392
 • معاون مرکز مدیریت حوادث و فوریتهای پزشکی دانشگاه از سال 1392 لغایت 1397
 • رییس ستاد پیگیری(EOC ) از سال 1397 لغایت 1398
 • مدیر حوادث وفوریتهای بیمارستانی از سال 1398
 • ارزیاب ارشد اعتباربخشی ملی کشور
 • ارزیاب کشوری طرح تحول نظام سلامت
 • مسئول روابط عمومی مرکز مدیریت حوادث وفوریتهای پزشکی
 • بازرس ویژه مرکز مدیریت حوادث وفوریتهای پزشکی کشور در اورژانس بیمارستانی
 • عضو کمیته کشوری تدوین استانداردهای دارویی اورژانس
 • عضو کمیته کشوری تریاژ اورژانس بیمارستانی
 • عضو کمیته کشوری بازنگری آیین نامه آمبولانس خصوصی
ایمیل سازمانی: hosseini.mahiums.ac.ir
محل استقرار: معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی وخدمات بهداشتی درمانی ایران - اتاق شماره436
ادارات مرتبط:
 • اداره اورژانس بیمارستانی
 • ستاد هدایت و MCMC
 • EOC
 • بحران وبلایا
تیم کارشناسی مرکز شامل : آقایان بهمن رجبی، رحمت اله معماری،خانم سمانه سرخوش،تمامی کارشناسان ستاد هدایت و EOC دانشگاه
اهم وظایف و فعالیت ها :
 1. مشارکت در تدوین برنامه عملیاتی در خصوص اورژانس EOC، MCMC و بحران
 2. برگزاری کمیته دانشگاهی ارتقای خدمات راهبردی بخش اورژانس
 3. برگزاری کمیته دانشگاهی مورتالیتی تروما
 4. برگزاری کمیته های دانشگاهی موربیدیتی تروما
 5. دریافت گزارش فوری و ماهانه مرگ ناشی از تروما از بیمارستانهای تحت پوشش و ثبت اطلاعات مذکور در پورتال وزارت متبوع
 6. برنامه ریزی به منظور ارتقا مستمر کیفیت ارائه خدمات اورژانس در دانشگاه
 7. برآورد و پیگیری در خصوص تامین تجهیزات مورد نیاز بخش های اورژانس مراکز درمانی مصوب وزارت متبوع
 8. دریافت گزارش کمیته های مرتبط بیمارستانی و پیگیری مصوبات کمیته های مزبور
 9. برگزاری دوره های آموزشی اورژانس و بحران جهت بیمارستانهای تحت پوشش
 10. نظارت بر ثبت اطلاعات در سامانه MCMC درخصوص موارد اعزام از سوی مراکز درمانی تابعه
 11. تنظیم برنامه ماهیانه EOCوارسال آن به وزارت متبوع
 12. تنظیم برنامه کارشناسان ستاد هدایت واطلاع رسانی وارسال آن به وزارت متبوع
 13. تنظیم برنامه آنکالی ستاد هدایت واطلاع رسانی و EOC
 14. انجام بازدیدهای موردی از مراکز درمانی تابعه براساس شرایط اعلام شده به ستاد
 15. نظارت برهدایت وجابجایی بیماران دربین مراکز درمانی دانشگاه وسایر دانشگاه ها                             
 16. نظارت بر ارسال اطلاعات در خصوص تخت های خالی بخشهای بیمارستانهای دولتی وخصوصی       
 17. نظارت مستمر وشبانه روزی بر نحوه عملکرد اعزام بیماران در مراکز درمانی    
 18. پیگیری  موارد عدم پذیرش و رفع مشکلات درامر پذیرش بیماران معرفی شده به ستاد
 19. تدوین ونظارت براجرای طرح مشاوره شناوردر مراکز درمانی دولتی
 20. مکاتبه و پیگیری موارد نابسامانی در اعزام بیماران  از مراکز درمانی تابعه
 21. مکاتبه و پیگیری موارد نابسامانی در اعزام بیماران  از سایر دانشگاه ها
 22. هماهنگی با EOC وزارت متبوع
 23. ارسال آمار واطلاعاتی درخواستی به EOCوزارت متبوع
 24. تعامل باسایر EOCهای استان تهران و EOCقطب
 25. تنظیم برنامه بازدید شب ازبخشهای اورژانس، ویژه وواحدهای پاراکلینیک در مراکز درمانی تابعه 
 26. دریافت اخبار بیست و چهارساعته مربوط به حوادث ویژه از مراکز پیام شبکه های بهداشت ودرمان تابعه و مراکز درمانی
 27. اعلام وضعیت آماده باش تلفنی به مراکز درمانی براساس شرایط اعلام شده به ستاد
 28. فعالسازی چارت IMSدانشگاه در صورت نیاز
 29. هماهنگی جهت برگزاری مانورهای دورمیزی وعملیاتی برای تیم مدیریت بحران در سطح دانشگاه وشهرستان های تابغه
 30. پاسخگویی به سامانه 190
 31. نظارت براجرای طرح معین               
 32. هماهنگی ونظارت اجرای طرح استاد معین در تمامی مراکز درمانی تابعه         
 33. تشکیل واستقرار کارگروه دردانشگاه وشهرستان های تابعه
 34. برگزاری جلسات کارگروه درسطح دانشگاه وشهرستان های تابعه
 35. برگزاری کمیته درمان
 36. هماهنگی ومشارکت درون بخشی وبرون بخشی دربهبود مدیریت بلایا
 37. سامانه فرماندهی حادثه با رویکرد ابلاغ چارت ICS و  HICS ،ارسال شرح وظایف وآشنایی اعضاء سامانه با وظایف خود درزمان وقوع بلایا
 38. پشتیبانی وارتباطات وهماهنگی های برون سازمانی دربلایا
 39. پیگیری تکمیل ابزار"ارزیابی خطر بلایا دربیمارستان " به صورت سالیانه
 40. ابلاغ "پانل مدیریت اطلاعات ارزیابی ایمنی بیمارستان برای حوادث وبلایا "به مراکز درمانی تابعه
 41. نظارت بر تکمیل ابزار ظرفیت هابراساس کتاب مجموعه ابزارهای ملی ارزیابی مخاطرات وشاخص های توانمندی تخصصی حوزه سلامت درحوادث وبلایا وتوجه ویژه به جایگاه دانشگاه دراین امر
 42. تدوین برنامه آمادگی وپاسخ به بلایا
 43. تکمیل ابزار آمادگی بیمارستانی دربیمارستان های تابعه استان
 44. استقرار سامانه هشدار اولیه
 45. برگزاری کارگاه های دانشگاهی توسط تیم آموزش دیده برای مدیران وکارشناسان دانشگاهی
 46. تدوین EOP سلامت دردانشگاه وشهرستان های تابعه
 47. برنامه ریزی در جهت استقرار نظام مراقبت وقوع وپیامدهای بلایا
 48. ابلاغ دستورالعمل  به مراکز تابعه وپیگیری به منظوربیمه تجهیزات وساختمان های بیمارستان ها دربرابر حوادث غیر مترقبه
 49. افزایش توان قطب های دهگانه دربهبود مدیریت بلایا وهمکاری متقابل دانشگاه ها با قطب هاCAPTCHA
دفعات مشاهده: 372 بار   |   دفعات چاپ: 36 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر