معرفی/اهم وظایف و فعالیت های مرکز مدیریت حوادث و فوریتهای پزشکی دانشگاه

 

نام و نام خانوادگی مدیر: خانم مهناز السادات حسینی      

محل استقرار: معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی وخدمات بهداشتی درمانی ایران - اتاق های شماره ۴۳۶ و ۴۳۸

 

اورژانس پیش بیمارستانی:

ابلاغ دستورالعمل های اورژانس ۱۱۵

انجام بازدید از پایگاه های اورژانس ۱۱۵

اجرای دستورالعمل طرح های امدادی

ارزیابی و نظارت از پایگاه های اورژانس ۱۱۵ وارائه بازخورد وپیگیری جهت ارتقاء

جمع آوری و ارسال آمار و شاخص های مرتبط با اورژانس ۱۱۵ به سازمان اورژانس کشور

برگزاری دوره های آموزش همگانی جهت آحاد مردم

برگزاری دوره های آموزشی تخصصی

مدیریت، ارزیابی، نیازسنجی جهت راه اندازی پایگاه اورژانس شهری و جاده ای

رسیدگی به شکایات

اجرا، تکمیل و بارگذاری برنامه عملیاتی

 

آمبولانس خصوصی :
۱- نظارت و ارزیابی مراکز آمبولانس خصوصی
۲- صدور و تمدید کارت های معاینه طبی آمبولانس های تحت پوشش
۳-بازدید بهره برداری
۴-رسیدگی به شکایات

نام کارشناس مسئول:
خانم‌ سمینه ملکی شمالی 


اورژانس بیمارستانی:

ابلاغ دستورالعمل های اورژانس بیمارستانی

جمع بندی وتحلیل شاخص های فصلی عملکردی و آمار عملکرد بخش اورژانس درمراکز درمانی

برگزاری کارگاه، سمینار و دوره های آموزشی جهت تمامی کارکنان شاغل در مراکز درمانی تابعه

اجرا، تکمیل و بارگذاری برنامه عملیاتی

بارگذاری برنامه عملیاتی در سامانه اورژانس کشور و معاونت درمان وزارت متبوع

 

مدیریت بحران و    :EOC

تهیه و به روز رسانی چارت فرماندهی حادثه در مراکز درمانی و شبکه های بهداشت و درمان تابعه

اخذ، جمع بندی و ارسال حوادث ویژه به سامانه سازمان اورژانس کشور

تهیه و به روز رسانی بانک اطلاعاتی از مسئولین و روسا و سیستم مدیریت اجرایی دانشگاه در مراکز درمانی

تهیه و به روز رسانی (پنل ارزیابی خطر) در مراکز درمانی

به روز رسانی فرآیندهای اجرایی EOC

برگزاری مانورهای دور میزی، عملیاتی حداقل دو بار در سال

برگزاری وبینار، سمینار، کارگاه و ...

ابلاغ دستورالعمل ها و آئین نامه های ستادی به مراکز

اجرا، تکمیل و بارگذاری برنامه عملیاتی

بازدید و ارزیابی از مراکز درمانی تحت پوشش بر اساس سنجه های اعتبار بخشی در محور مدیریت خطر و بلایا

 

 

ستاد هدایت، اطلاع رسانی و :MCMC 

مدیریت اعزام، ارجاع و انتقال بیماران بین مراکز درمانی

هماهنگی و نظارت با مراکز پیام شبکه های بهداشت و درمان تابعه

رسیدگی به موارد نابسامانی در اعزام وارجاع بیماران در بین مراکز درمانی تابعه

رسیدگی به شکایات تلفنی اورژانس و موارد شکایات اورژانس اعلام شده از سامانه ۱۹۰

مشارکت در توزیع تخت های بیمارستانی

ابلاغ دستورالعمل ها و آئین نامه های ستادی به مراکز

برگزاری وبینار، کارگاه، سمینار و... آموزشی مرتبط با ستاد هدایت

کنترل سامانه در خصوص ثبت اطلاعات روزانه اورژانس و پایان شیفت

ثبت مشاهدات دوربین و زیر سیستم های سامانه MCMC

اجرا، تکمیل و بارگذاری برنامه عملیاتی

نظارت بر ثبت اطلاعات روزانه و پایان شیفت توسط مراکز درمانی

 

تیم کارشناسی: آقای بهمن رجبی، آقای محمود غلامیان 

 

تنظیمات قالب