معاونت درمان- اسلایدر
کنفرانس علمی مراقبت تنفسی در تاریخ 19 و 20 دیماه برگزار گردید

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: ۱۳۹۷/۱۰/۲۲ | 
کنفرانس علمی مراقبت تنفسی نوزادان درتاریخ های 97/10/19  و 97/10/20توسط اداره مامائی معاونت درمان و هیات علمی نوزادان دانشگاه در مرکز آموزشی درمانی شهید اکبر آبادی برگزارگردید. دراین کارگاه 80 نفر ازگروه متخصصین بیهوشی، اطفال، پرستار و ماماهای مراکز تحت پوشش دانشگاه  حضورداشتند و اساتید محترم از هیات علمی نوزادان دانشگاه در خصوص مراقبت تنفسی نوزادان آموزش دادند.
نشانی مطلب در وبگاه معاونت درمان:
http://iums.ac.ir/find.php?item=26.30812.77083.fa
برگشت به اصل مطلب