معاونت درمان- اسلایدر
برگزاری چهارمین Work shopزایمان بی درد

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: ۱۳۹۷/۱۰/۱۲ | 
چهارمین   Work shopزایمان بی درد درتاریخهای 97/10/10 و 97/10/11 توسط اداره مامائی معاونت درمان  و گروه هیات علمی بیهوشی و زنان وزایمان دانشگاه در بیمارستان شهید اکبر آبادی برگزار گردید. دراین  Work shop، پنج نفراز متخصصین زنان وزایمان و بیهوشی چهار بیمارستان تحت پوشش حضور داشتند. در برنامه مذکور در خصوص روشهای بی دردی زایمان طبیعی (اسپاینال و اپیدورال )آموزش با لینی داده شده است.
نشانی مطلب در وبگاه معاونت درمان:
http://iums.ac.ir/find.php?item=26.30812.76621.fa
برگشت به اصل مطلب