معاونت درمان- اسلایدر
کارگروه مرگ مادر باردار

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: ۱۳۹۶/۱۰/۱۹ | 
کارگروه مرگ مادر بارداردرتاریخ 96/10/13 توسط اداره مامائی معاونت درمان برگزار گردید. دراین کارگروه  مدیر درمان ، متخصصین زنان وزایمان سه بیمارستان شهید اکبر آبادی ، فیروزگر و حضرت رسول اکرم (ص) حضور داشتند. دراین کارگروه درخصوص پیگیری مصوبات  بیست وپنجمین کمیته مرگ مادرباردار دانشگاهیو پروتکلهای Team workبیمارستانی و برنامه کلینیک مشترک قلب و بارداری توسط نمایندگان مراکز مذکور گزارش ارائه گردیدودر پایان مدیر درمان درخصوص راهکارهاو مداخلات پیشنهادی سخنانی ایرادنمودند.
 
نشانی مطلب در وبگاه معاونت درمان:
http://iums.ac.ir/find.php?item=26.30812.60069.fa
برگشت به اصل مطلب