معاونت درمان- استانداردهای اعتباربخشی ملی بیمارستان‏ ها (سال 1395)
استانداردهای اعتباربخشی ملی بیمارستان‌ ها (سال 1395)

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: ۱۳۹۶/۳/۱ | 
واژگان استانداردهای اعتباربخشی ملی بیمارستان های ایران (ویرایش 1395)
ابلاغ استانداردهای اعتباربخشی ملی بیمارستان ها ویرایش سوم (سال1395)

راهنماهای استانداردهای اعتباربخشی ملی بیمارستان ها ویرایش سوم (سال 1395):

پیشگفتار
مدیریت دارو و تجهیزات:
مدیریت دارویی
مدیریت تجهیزات  
مدیریت اطلاعات:
مدیریت اطلاعات سلامت
فناوری اطلاعات  
مدیریت خدمات پاراکلینیک:
مدیریت آزمایشگاه
تصویر برداری
فیزیوتراپی
طب انتقال خون
پیشگیری و بهداشت:
بهداشت محیط
مدیریت پسماند
استریلیزاسیون
رختشویخانه
کنترل عفونت

مدیریت و رهبری:

تیم حاکمیتی
تیم مدیریت اجرایی
بهبود کیفیت
مدیریت خطا
مدیریت خطر حوادث و بلایا
مدیریت منابع انسانی
مدیریت تامین و تسهیلات اقامت
مدیریت غذایی
مراقبت و درمان:
مراقبت های عمومی بالینی
مراقبتهای اورژانس
مراقبت های حاد  
مراقبت های جراحی و بیهوشی
مراقبت های مادر و نوزاد
مدیریت خدمات پرستاری:
مدیریت پرستاری

رعایت حقوق گیرنده خدمت:

رعایت حقوق گیرنده خدمت
دستورالعمل ها:
مدیریت و رهبری
مراقبت و درمان
مدیریت خدمات پرستاری

رعایت حقوق گیرنده خدمت

مدیریت دارو و تجهیزات

مدیریت اطلاعات
سنجه های ایده آل:
   سنجه های ایده آل
نشانی مطلب در وبگاه معاونت درمان:
http://iums.ac.ir/find.php?item=26.27049.49364.fa
برگشت به اصل مطلب