دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences


آشنایی با معاونت آموزشی
سیستم مدیریت آموزشی(سما)
سامانه پذیرش دانشجوی دکتری تخصصی پژوهشی


سامانه یادگیری الکترونیکی
سیستم مدیریت آموزشی(سما)
سامانه پذیرش دانشجوی دکتری تخصصی پژوهشی

سامانه یادگیری الکترونیکی
سیستم مدیریت آموزشی(سما)
سامانه پذیرش دانشجوی دکتری تخصصی پژوهشیسامانه یادگیری الکترونیکی
سیستم مدیریت آموزشی(سما)
سامانه پذیرش دانشجوی دکتری تخصصی پژوهشی


آشنایی با معاونت آموزشی
سیستم مدیریت آموزشی(سما)
سامانه پذیرش دانشجوی دکتری تخصصی پژوهشی


سامانه یادگیری الکترونیکی
سیستم مدیریت آموزشی(سما)
سامانه پذیرش دانشجوی دکتری تخصصی پژوهشی

سامانه یادگیری الکترونیکی
سیستم مدیریت آموزشی(سما)
سامانه پذیرش دانشجوی دکتری تخصصی پژوهشی

معرفی/اهم وظایف و فعالیت ها

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۶/۳/۱ | 

اداره تعالی خدمات بالینینام ونام خانوادگی مسئول: الهام منصوریان
سوابق :
 • سوپروایزر آموزشی مرکز آموزشی درمانی شهید اسماعیلی
 • مدرس و مربی دانشگاه آزاد ورامین
 • نویسنده و محقق برنامه علمی گوناگون ، شبکه 2 سیما
 • مسئول آموزش اداره پرستاری معاونت درمان
 • مسئول کنترل عفونت معاونت درمان
 • کارشناس ادارات طرح و برنامه ، سوء مصرف مواد و نظارت معاونت درمان
 • کارشناس ارشد اعتباربخشی ملی
e.mansourian.iums@gmail.com                     
محل استقرار:معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی وخدمات بهداشتی درمانی ایران - اتاق شماره 441
تیم کارشناسی اداره شامل :آقای احمد مصطفایی،خانمها شیرازی زاده،فرزانه رجبی
 
معرفی واحد
تعالی خدمات بالینی در مفهوم کلی به معنای ارتقای کیفیت خدمات بالینی و افزایش پاسخگویی ارائه دهندگان و متولیان امر سلامت در قبال کیفیت خدمات ارائه شده به مردم است. تعالی خدمات بالینی به مجموعه برنامه‌ها، استراتژی‌ها و اقداماتی گفته می‌شود که هدف از آنها استانداردسازی و ارائه خدمات بالینی با بیشترین اثربخشی و کمترین هزینه و عوارض ممکن می‌باشد.
تعالی خدمات بالینی شامل دو بخش است:
توسعه دانش نظری مشتمل بر مدیریت دانش در عرصه بالینی
● برنامه‌ریزی‌‌های اجرایی و عملیاتی ارتقای کیفیت فرآیندها و پیآمدهای بالینی
 
 اهم وظایف و فعالیت ها:
حیطه مدیریت و رهبری:
برنامه ریزی و اجرای مراحل تدوین و بازنگری برنامه استراتژیک و عملیاتی حوزه درمان منطبق با
برنامه های توسعه، اسناد بالادستی و سیاستهای دانشگاه.
●   پایش و ارزیابی فصلی و ماهیانه برنامه عملیاتی اختصاصی واحد های ستادی.
 • پایش و ارزیابی ماهیانه برنامه عملیاتی مشترک دانشگاهها.
 
حیطه ظرفیت سازی وآموزش:
● مدیریت آموزش (نیاز سنجی، اجرا، ارزیابی و ارتقاء دانش تخصصی مدیران و کارکنان از طریق آموزشهای حضوری و غیر حضوری)
● مشارکت در تهیه، تایید بسته های آموزشی الکترونیکی کارکنان
● توانمند سازی رابطین مراکز دانشگاهی و غیر دانشگاهی
حیطه برنامه ریزی و اجرا:
 • تشکیل کمیته های تخصصی (علمی/اجرایی) ذیل با مشارکت نمایندگان ستادی و رابطین مراکز :
· مدیریت راهبردی
· ایمنی بیمار
· آموزش و توانمندسازی کارکنان
· پیشنهادات

 
 • تدوین شیوه نامه های عملیاتی اجرایی برنامه ها در کمیته های تخصصی
 • ارتقای نظام تعالی خدمات بالینی مبتنی بر استانداردها و سنجه های مندرج در الگوهای مدیریت کیفیت
 • استقرار نظام استانداردهای ایمنی بیمار در مراکز
 • مشارکت در  بازنگری برنامه استراتژیک
 • مدیریت خطاها و وقایع ناخواسته
 • برگزاری مستمر نشست مشترک مسئولین دانشگاه با روسا، مدیران و مدیران پرستاری مراکز تابعه
  حیطه پایش و ارزیابی :
 • ارزیابی مستمر مراکز با هدف نهادینه شدن فرهنگ ارتقای کیفیت
 • طرح ریزی برنامه مداخله ای مبتنی بر نیاز برای هر مرکز بر اساس نتایج ارزیابی ها(خودارزیابی مراکز و ارزیابی های ستادی)
 • پیگیری ارتقا مستمر مداخلات
 
اهم وظایف کمیته تخصصی نظام پذیرش و بررسی پیشنهادات معاونت درمان
 • تهیه دستور جلسه و دعوت از اعضاء جهت تشکیل جلسه
 • تنظیم پیشنهادها جهت طرح در کمیته تخصصی
 • تشکیل جلسات کمیته تخصصی نظام پذیرش و بررسی پیشنهادات با حضور حداقل نصف + یکنفر اعضاء 
 • بررسی دقیق پیشنهادها از نظر فنی، علمی، عملی و قانونی
 • ذکر دلایل کارشناسی جهت تایید یا رد پیشنهاد
 • استعلام از کارشناسان و یا متخصصین سایر حوزه ها جهت بررسی پیشنهادهای خاص
 • تعیین آثار و نتایج اجرایی هر پیشنهاد
 • تنظیم صورتجلسات کمیته تخصصی نظام پذیرش و بررسی پیشنهادات و ارسال رونوشت به اعضا پس از اخذ تایید اعضای شرکت کننده
 • شرکت در جلسات کمیته نظام پذیرش و بررسی پیشنهادات دانشگاه حسب مورد
اهم وظایف سردبیر نشریه مجازی نوید ایران( نشریه الکترونیک معاونت درمان )
 • ابلاغ ضوابط پذیرش مطلب جهت ثبت در نشریه
 • جمع آوری مطالب ارسالی
 • انجام مصاحبه و تامین عکس و خبرمربوطه
 • ویراستاری در چند مرحله*( ویرایش فنی   ویرایش زبانی، ساختاری ویرایش محتوایی )
 • ارجاع مطالب جهت اخذ تاییدیه به شورای سردبیری
 • بررسی صفحه بندی و صفحه آرایی مطالب
 • اخذ تاییدیه نهایی مدیر مسئول جهت بارگذاری روی سایت معاونت درمان
اهم وظایف دبیر جلسه شورای مدیران معاونت درمان
 • پیگیری آماده سازی محل جلسه
 • طرح نامه های ارجاعی
 • تنظیم صورتجلسه
 • ارسال یک نسخه از صورتجلسه و ماحصل بحث و گفتگو برای اعضاء جلسه
 • ارجاع نامه های نیازمند اقدام یا پیگیری طبق مصوبه به اداره / واحد مربوطه
 • پیگیری انجام مصوبات قبل
 • بایگانی سوابق جلسات
اهم وظایف مسئول پایش برنامه عملیاتی
 • تعیین مسئول پایش هر فعالیت در معاونت
 • هماهنگی و برگزاری جلسات تدوین ، پایش و آسیب شناسی برنامه های استراتژیک و عملیاتی در معاونت
 • هماهنگی و پی گیری کلیه امور مربوط به برنامه های عملیاتی با حوزه های ستادی وزارت متبوع، ستاد دانشگاه و معاونت / واحد مربوطه در جهت جاری سازی برنامه عملیاتی و نظام پایش آن
 • جمع آوری و تلفیق برنامه های عملیاتی واحدهای زیر مجموعه جهت تدوین برنامه عملیاتی معاونت
 • ابلاغ قوانین و مقررات شیوه نامه ها و دستورالعمل ها در خصوص برنامه ریزی به واحدهای تحت پوشش
 • پاسخ گوئی و رفع سوالات و مشکلات واحدهای تابعه در خصوص برنامه ریزی عملیاتی
 • برگزاری منظم جلسات هم اندیشی با مسئولین پایش فعالیتها در خصوص پیشرفت آنها و ارسال صورتجلسات به ستاد برنامه دانشگاه
 • برگزاری جلسات اموزشی در خصوص تدوین و پایش برنامه عملیاتی برای واحدهای زیر مجموعه معاونت
 • تهیه و تدوین گزارشهای مرتبط با برنامه راهبردی و عملیاتی
 • کنترل سامانه پایش از نظر صحت ثبت پیشرفت ، بارگذاری مستندات و ثبت و ثبت دلایل انحراف فعالیتها
 • اطلاع رسانی و فرهنگ سازی در تمامی سطوح معاونت در خصوص برنامه عملیاتی
 • شرکت در جلسات ستاد پایش دانشگاه و ارائه اطلاعات و مستندات مربوطه
 • همکاری و تعامل مستمر با مدیر پایش و ستاد برنامه دانشگاه
 • انجام کلیه امور محوله از طرف مدیر پایش برنامه های عملیاتی دانشگاه
 • بازنگری سند راهبردی و برنامه استراتژیک حوزه درمان، درصورت تغییر سیاست های کلان در راستای برنامه های توسعه و اسناد بالادستی
اهم وظایف مسئول برنامه ارتقاء هتلینگ
 
 • تعیین رابط برنامه هتلینگ در هر مرکز/بیمارستان تابعه
 • هماهنگی و پی گیری کلیه امور مربوط به برنامه هتلینگ  با حوزه دفتر فنی معاونت توسعه دانشگاه جهت اجرای بهینه و پیاده سازی برنامه
 • جمع آوری و تلفیق گزارشات پیشرفت واحدهای زیر مجموعه جهت تدوین گزارش تجمعی میزان پیشرفت برنامه هتلینگ
 • ابلاغ قوانین و مقررات، شیوه نامه ها و دستورالعمل ها در خصوص ضوابط و استانداردهای اجرائی هتلینگ به مراکز تابعه
 • پاسخ گوئی و رفع سوالات و ابهامات واحدهای تابعه در خصوص ضوابط اجرائی حیطه های هتلینگ
 • تهیه و تدوین گزارشهای مرتبط با برنامه ارتقاء هتلینگ
 • کنترل سامانه HSE از نظر صحت ثبت پیشرفت ، بارگذاری مستندات و ثبت اطلاعات مندرج
 • نظارت بر روند اجرا و پیشرفت برنامه هتلینگ در مراکز تابعه و تهیه گزارش مربوطه
 • همکاری و تعامل مستمر با دبیرخانه تحول نظام سلامت دانشگاه
  اهم وظایف کارشناس مسئول ایمنی بیمار
 • ابلاغ قوانین و مقررات شیوه نامه ها و دستورالعمل ها در خصوص استانداردهای ایمنی بیمار به واحدهای تحت پوشش
 • آموزش و توانمندسازی کارشناسان ایمنی مراکز تحت پوشش در خصوص سرفصلهای ایمنی بیمار
 • تهیه و تدوین گزارشهای مرتبط با برنامه بیمارستانهای دوستدار ایمنی بیمار
 • پاسخ گوئی و رفع سوالات و ابهامات واحدهای تابعه در خصوص استانداردهای ایمنی بیمار
 • همکاری و تعامل مستمر با مسئول برنامه های کشوری ایمنی بیمار در وزارت متبوع
 • ارزیابی استانداردهای بیمارستان های دوستدار ایمنی بیمار درمراکز و بیمارستان های تحت پوشش
 • برگزاری منظم کمیته ایمنی بیمار و جلسات هم اندیشی  با مسئولین ایمنی بیمار مراکز تحت پوشش
 • پیاده سازی برنامه مدیریت خطاهای درمانی و شرکت در کمیته های تحلیل ریشه ای وقایع تهدیدکننده ایمنی بیمار مراکز تحت پوشش
 • انجام کلیه امور محوله از طرف کارشناس مسئول برنامه های کشوری ایمنی بیمار وزارت متبوع
    اهم وظایف مسئول آموزش کارکنان حوزه درمان:
 
 • تدوین برنامه عملیاتی سالیانه آموزش کارکنان بر اساس برنامه استراتژیک دانشگاه و معاونت درمان
 • نیازسنجی و اولویت بندی آموزشی واحدهای ستادی و محیطی (یکبار در سال)
 • بررسی و ویرایش طرح درس و عناوین آموزشی درخواستی ستادی و محیطی با مشارکت رابطین ستادی
 • هماهنگی در اولویت بندی آموزشی و اعلام عناوین آموزشی به دانشگاه به منظور اخذ مجوز
 • ابلاغ مجوزهای تایید شده آموزش ضمن خدمت دانشگاه به کلیه واحدهای ستادی و محیطی
 • تدوین تقویم آموزشی حوزه درمان
 • اطلاع رسانی دوره های آموزشی به کلیه مراکز تحت پوشش
 • برگزاری جلسات دوره ای کمیته آموزش ضمن خدمت کارکنان حوزه درمان (بر حسب مورد)
 • ثبت اطلاعات دوره های آموزشی در سامانه جام آموزش کارکنان
 • تدوین و به روزرسانی بانک مدرسین حوزه درمان
 • روزآمد نمودن شناسنامه پرسنلی کارکنان حوزه درمان در سامانه جام آموزش
 • مشارکت در تهیه، تایید بسته های آموزشی الکترونیکی کارکنان
 • مشارکت فعال در جلسات کمیته آموزش و توانمندسازی دانشگاه
 • ارزیابی و نظارت بر اثربخشی سطح واکنشی(میزان رضایتمندی فراگیران از دوره های آموزشی برگزار شده)
 • ارزیابی و نظارت بر اثربخشی سطح یادگیری(پیش آزمون و پس آزمون دوره های آموزشی برگزار شده)
 • ارزیابی و نظارت بر اجرای فرآیند آموزش کارکنان در واحدهای ستادی و محیطی
 • مشارکت در توزیع اعتبارات آموزش(حق التدریس مدرسین و.........)
 • جمع بندی عملکرد آموزشی ستادی و محیطی و اعلام به دانشگاه
 
 
 
 

 

دفعات مشاهده: 1162 بار   |   دفعات چاپ: 119 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر