دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences
AWT IMAGE
AWT IMAGE
AWT IMAGE
AWT IMAGE
AWT IMAGE
AWT IMAGE

دستورالعمل های ایمنی

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۶/۳/۱ | 
ارتباط موثر:
    راهنمای برقراری ارتباط صحیح کارکنان خدمات سلامت در حین تحویل بیمار
استریلیزاسیون فوری:
    دستورالعمل استریلیزاسیون فوری
دستورالعمل استریلیزاسیون مرکزی:
    دستورالعمل اتوکلاو
    ویژگیهای آب آشامیدنی
    کیفیت آب - نمونه برداری از آب برای آزمون های میکروبیولوژی
    آب آشامیدنی -ویژگی های میکروبیولوژی
    کیفیت آب - شمارش میکروارگانیسم ها در آب با استفاده از روش کشت
    راهنمای کشوری نظام مراقبت عفونت های بیمارستانی
بازدید مدیریتی:
     بازدیدهای مدیریتی ایمنی بیمار
    Patient Safety Leadership WalkRounds
بهداشت حرفه ای: 
   نامه ابلاغ دستورالعمل اجرایی کمیته حفاظت فنی و بهداشت کار بیمارستان ها
   ابلاغ فرمهای گزارش اندازه گیری صدا در محیط کار
   آئین نامه بهداشتی حمل دستی بار
   دستورالعمل اجرایی آئین نامه کمتیه حفاظت فنی و بهداشت کار در مراکز بهداشتی و درمانی
   حدود مجاز مواجهه شغلی
   دستورالعمل ایمنی و بهداشت کار در استفاده از مواد شیمیایی
   راهنما و دستورالعمل جامع مواد شیمیایی خطرناک
   فرم گزارش اندازه گیری صدا
   راهنمای بهداشت دست در مراقبت از بیماران
بهداشت محیط:
     ابلاغ آیین نامه طبقه بندی و برچسب گذاری مواد شیمیایی کشور
     JobsHealthBook
    آیین نامه اجرایی  قانون ماده 13مواد خوردنی ، آشامیدنی ، آرایشی وبهداشتی 
    آیین نامه اجرایی قانون جامع کنترل و مبارزه ملی با دخانیات
    آیین نامه اجرایی قانون حفاظت در برابر اشعه
    آیین نامه طبقه بندی و برچسب گذاری مواد شیمیایی کشور
    آئین نامه نحوه تاسیس و بهره برداری بیمارستانها
     پیوست شماره 1 استاندارد ملی آب آشامیدنی 1053
   پیوست شماره 2 استاندارد ملی آب آشامیدنی1011
    پیوست شماره 3  کیفیت آب- آزمونهای میکروبی استاندارد 4208
   پیوست شماره 3  کیفیت آب استاندارد 4207
   پیوست شماره مشخصات فنی دستگاه اسمز معکوس
   پیوست شماره نامه یکسان سازی فنی دستگاه های همودیالیز
    تفاهم نامه وزارت نیرو و وزارت بهداشت
    چک لیست وضعیت بهداشت محیط بیمارستان
   دستورالعمل اجرایی بازرسی بهداشتی
   دستورالعمل صدور کارت معاینه پزشکی
    راهنمای سیستم تهویه در بیمارستان
    راهنمای کشوری مدیریت فاضلاب بیمارستانی
   ضوابط دریافت مجوز کار با اشعه در مراکز پرتوتشخیصی
   ضوابط دریافت مجوز کار با اشعه در مراکز پرتودرمانی
   ضوابط دریافت مجوز کار با اشعه در مراکز پزشکی هسته ای
   قانون اصلاح ماده 13 قانون موادخوردنی ، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی
   کتاب کنترل ناقلین بیماریها و عوامل محیطی مرتبط با آنها
   مشخصات فنی دستگاه همودیالیز
   پیوست شماره 4 الزامات دستگاه همو دیالیزRO
  راهنمای پیشگیری از اتصالات نادرست کاتترها و لوله ها
  راهنمای پیشگیری از زخم فشاری
  راهنمای پیشگیری از سقوط بیمار
جراحی ایمن:
   راهنمای جراحی ایمن
   دستورالعمل تزریقات ایمن
داروئی:
   داروهای حیات بخش و ضروری
   راهنمای داروهای با هشدار بالا
   راهنمای داروهای با اسامی و اشکال مشابه
   راهنمای تضمین صحت دارویی در فرآیند انتقال خدمات
   آیین نامه استاندارد دارویی بخش اورژانس
   الزامات اخذ رضایت آگاهانه و تشخیصی درمانی (پروسیجرهای) تهاجمی
   راهنمای شناسایی صحیح بیماران
کنترل عفونت:
   دستورالعمل اندازه گیری میزان رعایت بهداشت دست
   نامه دستورالعمل اندازه گیری میزان رعایت بهداشت دست
   نامه دستورالعمل راهنمای ایمنی بیمار مرابط با استانداردهای اعتباربخشی بیمارستان ها (ویرایش سوم 1395)
   نامه راهنماهای ایمنی بیمار
   راهنمای بهداشت دست در مراقبت از بیماران
   مدیریت بالینی مناسب موارد عفونت تنفسی شدید حاد هنگامی که احتمال می رود که کوروناویروس عامل بیماری باشد (بایدها و نبایدها)
   نامه دستورالعمل مدیریت بالینی موارد عفونت تنفسی شدید حاد-کوروناویروس جدید
    راهنمای کشوری نظام مراقبت عفونت های بیمارستانی
    نامه ضرورت نظارت بر استفاده مجدد از وسایل یکبار مصرف
    نامه نمونه برداری از محیط بیمارستانی
پیشگیری از اتصالات نادرست لوله ها:
    راهنمای پیشگیری از اتصالات نادرست کاتترها و لوله ها
پیشگیری از سقوط بیمار:
    راهنمای پیشگیری از سقوط بیمار
مدیریت پسماند:
   قانون تعزیرات حکومتی امور بهداشتی و درمانی
  قانون حفاظت در برابر اشعه
  آیین نامه بهداشت محیط
  آیین نامه اجرایی قانون مدیریت پسماندها
  قانون مدیریت پسماندها
  دستورالعمل تفکیک-جمع آوری و دفع پسماندهای بهداشتی و درمانی
  نامه بی خطر سازی پسماندهای عفونی
  راهنما و دستورالعمل انتخاب و نحوه تهیه دستگاه های بی خطرساز پسماند پزشکی
  دستورالعمل نحوه تکمیل و ارائه اظهارنامه بی خطرسازی پسماند عفونی و تیز و برنده
  پیوست شماره 1 یکسان سازی جرای ضوابط مدیریت پسماندهای پزشکی و پسماندهای وابسته
  پیوست شماره 3 ظروف یکبار مصرف برای جمع آوری پسماندهای تیز و برنده پزشکی
  پیوست شماره 4 ضوابط و روش‌های اجرایی مدیریت پسماند
  پیوست شماره 5 راهنما و دستورالعمل انتخاب دستگاه بی خطر ساز
  دستورالعمل ارزیابی عملکرد و پایش میکروبی ، شیمیایی و مکانیکی دستگاه های غیرسوز بی خطرساز پسماند
  ضوابط واگذاری
  مقررات بهداشتی آرامستان ها
  نامه دستورالعمل ارزیابی عملکرد و پایش میکروبی ، شیمیایی و مکانیکی دستگاه های غیرسوز بی خطرساز پسماند
پیشگیری از زخم فشاری:
   راهنمای پیشگیری از زخم فشاری
رضایت آگاهانه:
   الزامات اخذ رضایت آگاهانه و تشخیصی درمانی (پروسیجرهای) تهاجمی 
شناسایی بیمار:
   راهنمای شناسایی صحیح بیماران
هموویژیلانس:
  بانک خون:
   اهدای خون به ازای هزار نفر جمعیت
   بازده تولیدی از یک لیتر پلاسما در مراکز پالایشگاهی
   پالایش پلاسما در یک نگاه
   پمفلت اهدای خون اتولوگ
   پمفلت پلاسما فرزیس
   پمفلت پلاکت فرزیس
   پوستر اهدای خون اتولوگ
   پوستر پلاسما فرزیس
   پوستر پلاکت فرزیس
   توزیع جهانی شاخص های جنسیتی اهدا کنندگان خون
   توزیع جهانی شاخص های سنی اهدا کنندگان خون
   دانستنی های اهدای خون
مستندات هموویژیلانس:
   علمی و آموزشی:
    اسلاید آموزشی عوارض تاخیری
    اسلاید آموزشی ویژه پرستاران
    اسلاید آموزشی ویزه پزشکان
    الگوریتم نحوه برخورد با عوارض ناشی از تزریق خون
    دستورالعمل اقدامات مورد نیاز قبل از تزریق خون و فرآورده خونی توسط پرستاران
    راهنمای نحوه برخورد با شایع ترین عوارض حاد مرتبط با تزریق خون برای پزشکان و پرستاران
   فرم ها و چک لیست ها:
     توزیع و مصرف خون:
       فرم میزان توزیع ومصرف سالیانه خون و سایر فرآورده های آن
       فرم میزان توزیع ومصرف ماهیانه خون و فرآورده های آن
       فرم میزان مصرف ماهیانه خون و فرآورده های آن به تفکیک سن و جنس
    فرم اطلاعات آموزش مربوط به بیمارستان:
       فرم اطلاعات مرتبط با آموزش در سیستم هموویژلانس مربوط به بیمارستان
      فرم های هموویژلانس:
         فرم درخواست خون و فرآورده های آن توسط بانک خون بیمارستانها از واحد پخش خون پایگاه های انتقال خون در موارد اورژانس
         راهنمای استفاده از خون و فرآورده های خونی
         فرم درخواست خون و فرآورده های خونی
         فرم درخواست خون و فرآورده های خونی به طور اورژانس
         فرم درخواست پلاکت فرزیس
         فرم درخواست خون و فرآورده های آن توسط بانک خون بیمارستانها از واحد پخش خون پایگاه های انتقال خون
         فرم گزارش عوارض ناخواسته احتمالی بعد از تزریق خون و فرآورده های آن
         فرم نظارت بر تزریق پلاسما
         فرم نظارت بر تزریق گلبول قرمز
      مستندات استقرار:
        الگوریتم نحوه استقرار سیستم هموویژلانس در مراکز درمانی
        شرح وظایف پزشک ارشد هموویژلانس
ابلاغ دستورالعمل کاربری ونگهداری پیشگیرانه دستگاه امحاء زباله به شماره مدرک MA-WI-17
ابلاغ دستورالعمل کاربری ونگهداری پیشگیرانه دستگاه آندوسکوپی بیمارستانی به شماره مدرک MA-WI-18
ابلاغ دستورالعمل کاربری ونگهداری پیشگیرانه دستگاه لیزر پزشکی به شماره مدرک MA-WI-19
ابلاغ دستورالعمل کاربری ونگهداری پیشگیرانه دستگاه ونتیلاتوربه شماره مدرک MA-WI-20
ابلاغ دستورالعمل کاربری ونگهداری پیشگیرانه ماشین بیهوشی به شماره مدرک MA-WI-21
ابلاغ دستورالعمل انبارش و نگهداری تجهیزات وملزومات پزشکی به شماره مدرک MA-WI-22
بهداشت دست:
کتاب راهنمای ارتقای بهداشت دست
راهنمای بهداشت دست در مراقبت از بیماران
استانداردهای الزامی ایمنی بیمار:
چک لیست ایمنی بیمار
چک لیست خودارزیابی
جدول شاخص های کشوری ایمنی
فرم جمع آوری اطلاعات و داده های وقایع ناخواسته و تهدید کننده حیات بیماران
خود ارزیابی استانداردهای الزامی ایمنی بیمار
نتایج خود ارزیابی استانداردهای الزامی ایمنی بیمار
جدول جمع اوری آمار و اطلاعات خطاهای پزشکی

دفعات مشاهده: 249 بار   |   دفعات چاپ: 1 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر